สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,716.69489.0082.0 %5.0240.3746.8580.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,935.151,174.0060.0 %5.0392.7892.0076.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,577.581,192.0053.8 %5.0443.3947.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,046.9510,790.5210.4 %5.01,647.84436.8173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,344.691,847.0057.5 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,786.47750.0080.2 %5.0227.1547.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,355.98245.0092.7 %5.0164.2645.7072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,311.03295.0091.1 %5.0127.7076.7139.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,305.41225.0093.2 %5.0125.6325.6579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,436.52262.0092.4 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้949.5946.0095.2 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,244.152,852.0012.1 %5.0544.91326.9440.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,428.211,675.0062.2 %5.0868.18375.9256.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง5,751.91513.0091.1 %5.0392.81241.0138.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,852.73680.0076.2 %5.0392.78260.7633.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,723.062,548.0031.6 %5.0620.951,133.73-82.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,069.373,707.96-79.2 %0.0386.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,390.391,755.00-26.2 %0.0601.96388.2035.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,440.0611,191.4910.0 %5.0887.20274.4169.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง2,937.34769.0073.8 %5.0525.9055.5489.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,509.25585.0083.3 %5.0582.9527.6595.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,614.63455.0082.6 %5.0354.7576.0078.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,220.462,700.0016.2 %5.0620.98228.3963.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง11,694.2623,070.00-97.3 %0.01,077.36601.9944.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,815.153,297.0031.5 %5.0849.17323.0062.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,238.902,359.0027.2 %5.0563.93195.3065.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,686.049,496.28-42.0 %0.01,191.4388.5892.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,300.212,362.2045.1 %5.0411.80329.7719.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง2,979.171,501.0049.6 %5.0544.91220.1159.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,763.512,303.4438.8 %5.0582.950.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,350.041,242.0071.4 %5.0639.99144.9877.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง3,060.761,919.0037.3 %5.0373.770.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,899.821,091.0062.4 %5.0467.070.9599.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 35,205.6538,331.52-8.9 %0.0609.77402.5534.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง512.88704.00-37.3 %0.0278.6935.8587.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,561.10797.0068.9 %5.0269.6195.1464.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,826.514,555.51-19.1 %0.0641.16204.2568.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,194.761,156.0063.8 %5.0449.83187.2458.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,555.392,500.0029.7 %5.0610.89192.6268.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง22,514.5214,362.6236.2 %5.01,022.89189.8981.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,277.054,912.51-14.9 %0.0289.78502.33-73.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง56,445.5761,044.00-8.1 %0.0936.42443.0252.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,338.8213,100.2824.4 %5.0293.85554.59-88.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ26,257.6410,727.0059.1 %5.0357.02182.4048.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,844.3315,746.49-169.4 %0.0977.45398.4459.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,850.421,217.0057.3 %5.0487.86225.1153.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,854.54585.0079.5 %5.0335.74139.0458.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,048.925,593.6867.2 %5.02,236.862,896.36-29.5 %0.0
รวม 343,024 270,721 21.08 % 27,128 12,857 52.61 %