สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,225.49791.0064.5 %5.0216.1347.4278.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,279.681,621.2562.1 %5.0425.31106.9574.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,751.121,488.0045.9 %5.0387.2830.7092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม27,400.4415,827.0042.2 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,535.95444.0087.4 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,333.23373.0088.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,445.294,307.20-25.0 %0.0955.05333.7065.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,422.243,007.7032.0 %5.0691.53475.0031.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,552.961,431.0059.7 %5.0767.60145.5281.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,669.55693.0074.0 %5.0406.29165.7759.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,262.20794.0075.7 %5.0653.50199.2869.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,734.92886.6067.6 %5.0387.28265.6431.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,942.562,524.4614.2 %5.0635.8360.1090.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,270.021,621.0050.4 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม11,524.447,620.1233.9 %5.0843.6636.0695.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,019.711,036.0065.7 %5.0520.3925.0295.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,852.95755.0073.5 %5.0482.3657.0688.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,548.48247.0090.3 %5.0330.23263.3120.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,098.852,105.2832.1 %5.0520.39119.2177.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,449.123,440.7022.7 %5.01,109.831,085.362.2 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,056.711,821.0064.0 %5.01,357.09522.1461.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,092.491,294.0058.2 %5.0482.3686.0082.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,004.134,434.52-10.7 %0.0900.7157.7993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม9,732.031,182.0087.9 %5.0444.32219.7150.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,117.841,544.0050.5 %5.0577.44246.9657.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,309.842,075.0037.3 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,147.801,562.1062.3 %5.0539.4050.1790.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,313.022,835.0014.4 %5.0349.240.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม9,797.041,761.0082.0 %5.0463.3442.7590.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 34,743.9812,375.4864.4 %5.0591.90187.4468.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,575.68814.0068.4 %5.0273.1873.8673.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,743.523,296.2411.9 %5.0729.56150.6179.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,603.85770.0070.4 %5.0368.26285.6922.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,974.403,511.0011.7 %5.0710.55229.2867.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,984.301,124.0071.8 %5.0805.96230.2371.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,888.612,239.0022.5 %5.0444.32305.0731.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,490.5110,335.0028.7 %5.0669.71243.6863.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,025.841,906.0062.1 %5.0132.54132.220.2 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม64,935.0720,264.0068.8 %5.01,044.06304.0070.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม12,613.857,545.2140.2 %5.0322.70175.4045.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา12,650.991,500.0088.1 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,059.6014,018.0012.7 %5.0936.80326.3065.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม78,343.7130,220.0061.4 %5.01,317.66549.1058.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,928.241,522.0048.0 %5.0463.34234.6549.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,462.43657.0073.3 %5.0254.16159.6137.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม14,563.802,508.1682.8 %5.02,678.892,445.188.7 %4.0
รวม 421,478 184,127 56.31 % 30,622 11,875 61.22 %