สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,306.67476.0079.4 %5.0492.05112.6377.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี8,782.084,357.4850.4 %5.059.5957.673.2 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี10,670.103,360.3968.5 %5.0666.34383.3842.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,858.36941.0075.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี14,433.667,288.9249.5 %5.02,051.36344.5383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย2,802.00416.0085.2 %5.0203.0752.5474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,398.94336.0090.1 %5.0358.5557.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,275.79604.0081.6 %5.0162.6063.3661.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,395.04212.0093.8 %5.0166.6257.4865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,467.43665.0080.8 %5.0324.7543.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,246.60275.0091.5 %5.0411.5771.2782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,063.25686.0086.5 %5.0377.3293.0375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,134.961,010.0075.6 %5.0296.7223.7692.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,121.5787.6095.9 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,898.995,263.5655.8 %5.01,176.601,054.0010.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.56115.1083.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,044.061,405.0065.3 %5.0986.47184.3581.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,681.472,778.0040.7 %5.0839.48399.1952.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,062.731,098.0064.1 %5.0758.25325.8557.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,422.061,778.0076.0 %5.02,564.791,034.4659.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,287.472,234.362.3 %1.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,142.132,113.0049.0 %5.01,252.67747.4140.3 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,012.232,475.5464.7 %5.0695.35100.6685.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี12,968.459,053.9930.2 %5.01,632.99482.7470.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)14,649.849,766.0033.3 %5.02,976.15992.7566.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,219.851,600.0069.3 %5.0796.28356.2355.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,031.83657.0078.3 %5.0796.282.8599.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,292.651,037.0068.5 %5.0606.12424.8729.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,448.892,578.3525.2 %5.0948.4170.9692.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,389.8411,545.90-56.2 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,959.873,563.7628.1 %5.01,176.631,006.6314.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,206.461,253.0060.9 %5.0815.3053.2093.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี8,620.448,798.55-2.1 %0.02,602.8035.6498.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,568.94777.0089.7 %5.0777.26256.9366.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,382.313,304.8024.6 %5.0948.41399.3857.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,785.162,271.0040.0 %5.0739.23497.4832.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,166.821,889.0054.7 %5.01,005.46189.4981.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,498.092,367.0032.3 %5.0993.17133.0086.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี10,829.461,804.0083.3 %5.0750.13292.4361.0 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี48,176.8598,483.41-104.4 %0.01,285.181,077.9516.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,729.58617.0077.4 %5.0530.06130.0575.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,022.702,567.9536.2 %5.01,081.55423.7160.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,735.641,687.0038.3 %5.0663.17150.5977.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,922.163,272.1633.5 %5.0957.42296.2169.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,306.061,378.8458.3 %5.0815.30181.9377.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,438.1512,893.004.1 %2.03,595.43212.8094.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)12,162.198,619.4029.1 %5.02,884.02684.7676.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,894.9512,715.0083.2 %5.0895.01570.8036.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 217,091.578,924.4947.8 %5.01,657.02319.6680.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,164.674,889.005.3 %2.5406.09367.659.5 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี75,469.6824,309.0067.8 %5.0850.18784.117.8 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี80,507.0218,736.0076.7 %5.0856.02398.9453.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี26,002.8617,987.0030.8 %5.0920.99576.6537.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี40,186.7113,486.0066.4 %5.0807.99660.1518.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย17,824.038,131.8554.4 %5.0596.44407.0031.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด72,578.3818,654.0074.3 %5.0825.581,003.41-21.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี14,519.2518,029.72-24.2 %0.01,823.441,082.8740.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,313.771,822.0045.0 %5.0720.22368.8248.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,925.411,516.0061.4 %5.0568.09115.2779.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี40,373.1319,367.7552.0 %5.06,905.766,593.384.5 %2.0
รวม 780,871 400,214 48.75 % 65,284 26,927 58.75 %