สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,969.89518.0082.6 %5.0476.65240.5049.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,969.186,515.2018.2 %5.066.05173.08-162.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,457.353,804.60-10.0 %0.0799.92211.1473.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,636.561,341.0049.1 %5.0628.7937.4994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,897.905,449.9663.4 %5.02,435.31793.3267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,809.56940.2075.3 %5.0326.3528.2491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,339.48357.0089.3 %5.0257.6747.4381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,201.61359.0088.8 %5.0256.7961.7576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,771.47674.0082.1 %5.0435.9776.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,200.10291.0090.9 %5.0445.69114.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,569.481,223.0065.7 %5.0483.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน3,977.821,443.0063.7 %5.0574.6847.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,871.66316.0091.8 %5.0353.5664.6081.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,286.758,704.50-64.6 %0.0837.71384.7554.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,178.804,941.89-18.3 %0.01,160.20715.8438.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,343.761,520.0035.1 %5.0553.24236.9357.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,262.66770.0066.0 %5.0560.72107.2580.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,728.981,209.3255.7 %5.0590.7789.8084.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,657.361,510.0067.6 %5.01,085.16548.0749.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,765.51876.0068.3 %5.0704.84219.8868.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,127.921,148.0077.6 %5.0647.79442.9831.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,593.674,007.0072.5 %5.05,292.17894.9083.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,081.111,743.6016.2 %5.0492.38123.4074.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,303.444,036.006.2 %3.0988.44328.7066.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,093.281,424.7053.9 %5.0837.9658.3593.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,132.028,148.0032.8 %5.01,237.29546.2155.9 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน70,077.2643,424.8538.0 %5.0466.73457.622.0 %1.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,496.826,780.9641.0 %5.04,254.883,071.3527.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,089.211,598.0048.3 %5.0818.942.8599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,793.58840.0053.2 %5.057.3372.89-27.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,793.58514.0071.3 %5.072.5759.9217.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,781.054,109.0014.1 %5.089.9459.9233.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,122.19424.0086.4 %5.0856.9834.8795.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,543.64678.0073.3 %5.0609.78382.2037.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,189.522,761.1113.4 %5.0837.97326.3261.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,454.691,959.0043.3 %5.01,584.78729.1754.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,877.813,548.0060.0 %5.01,769.75743.5558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,863.941,253.6578.6 %5.0819.17105.4587.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,613.867,413.07-32.0 %0.01,427.46171.0788.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,992.6213,610.00-4.8 %0.01,947.51741.0062.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,181.002,056.0079.8 %5.0666.82104.6284.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,307.181,996.3039.6 %5.0837.98525.0637.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,726.351,411.0048.2 %5.0685.82272.7760.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,968.03174.0094.1 %5.0780.92352.5254.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,115.373,768.0038.4 %5.0686.0560.3391.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,699.051,805.0083.1 %5.0821.80255.2068.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 49,812.6530,580.5138.6 %5.0964.28943.902.1 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,739.62555.0079.7 %5.0514.7093.0181.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,230.233,307.8664.2 %5.0914.02341.9162.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,495.801,048.8070.0 %5.0609.7898.5083.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,454.184,621.5238.0 %5.01,408.43691.6150.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,844.521,090.7861.7 %5.0685.82213.9068.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,974.472,204.2025.9 %5.0705.0719.8997.2 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์51,529.1494,350.00-83.1 %0.03,074.17584.9581.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 123,178.455,696.7275.4 %5.01,325.09449.3566.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 215,333.989,205.7040.0 %5.01,637.40362.9077.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,173.225,600.0673.6 %5.0291.72166.3543.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,365.811,584.7833.0 %5.0322.90237.5026.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์586,562.1949,758.7691.5 %5.04,112.9846.6698.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน56,586.983,460.0093.9 %5.0874.26901.85-3.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี38,469.639,989.4774.0 %5.0821.301.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล33,854.5414,964.0055.8 %5.0942.76994.47-5.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,362.4616,420.00-44.5 %0.01,660.10373.7677.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,276.812,807.0061.4 %5.0874.74526.0039.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,230.80648.0071.0 %5.0476.67178.1462.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,960.149,122.0039.0 %5.04,187.973,147.6124.8 %5.0
รวม 1,244,350 430,410 65.41 % 69,027 25,496 63.06 %