สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,589.541,044.0059.7 %5.0412.1770.3382.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.800.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,856.541,420.0050.3 %5.0386.84177.2554.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,555.212,248.0036.8 %5.0659.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,610.609,251.3312.8 %5.02,085.58629.6069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,310.741,386.0067.8 %5.0308.61118.4561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,665.30355.0090.3 %5.0330.1228.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,546.50482.0086.4 %5.0202.0944.9377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,532.77782.0077.9 %5.0313.93107.1465.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,553.88420.0088.2 %5.0289.3784.5470.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,566.22672.0081.2 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,486.38407.0088.3 %5.0420.3875.0982.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,671.864,446.184.8 %2.0792.40107.3586.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,198.282,820.0911.8 %5.0659.38447.8432.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,306.261,410.0467.3 %5.0343.58162.5252.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,249.82805.0064.2 %5.0407.43253.8537.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,857.411,850.0052.0 %5.0925.60149.1583.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,245.493,261.00-0.5 %0.0697.41571.7718.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,301.031,792.0045.7 %5.0659.38205.0568.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,372.471,452.0056.9 %5.0773.38349.5254.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,915.322,160.5544.8 %5.0944.621,024.10-8.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,956.731,553.4020.6 %5.0472.96365.7522.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,512.953,760.5616.7 %5.01,267.95898.7729.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,647.891,804.0050.5 %5.0685.72182.3073.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,253.031,121.9073.6 %5.01,096.74410.4062.6 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่610,914.69264,176.0056.8 %5.03,629.66425.6088.3 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,915.721,536.7368.7 %5.0811.50304.0062.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,527.573,980.0053.3 %5.093.1288.544.9 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,081.371,115.0063.8 %5.0754.4764.7291.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,676.101,164.0056.5 %5.0545.18231.8957.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,384.142,738.0019.1 %5.0735.44343.0553.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,172.911,805.0056.7 %5.01,039.70389.5062.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,502.573,955.0012.2 %5.01,172.81304.5074.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,381.672,422.0055.0 %5.0830.52262.2168.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,919.8510,862.4615.9 %5.01,362.98137.7589.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,755.811,969.0028.6 %5.0640.36150.1076.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,457.732,846.0017.7 %5.0811.50347.7957.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,187.112,300.0027.8 %5.0659.38238.9663.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,793.041,180.0068.9 %5.0849.54232.7572.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,320.872,846.0034.1 %5.0602.33173.2371.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,404.312,424.0076.7 %5.0697.42237.9365.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่61,876.2221,619.0065.1 %5.01,217.06541.5055.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,028.421,850.0038.9 %5.0564.30173.2369.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,672.252,846.0022.5 %5.0887.57231.8073.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,105.191,873.0039.7 %5.0621.40222.8464.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,781.233,976.4616.8 %5.0906.60243.2073.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,172.971,805.0043.1 %5.0697.41410.4041.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,323.594,500.2456.4 %5.03,017.36349.2088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,444.699,520.5376.5 %5.01,724.47723.6858.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,797.383,003.9048.2 %5.0385.14427.50-11.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,423.8650,020.0023.5 %5.01,243.13232.7581.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่23,194.5832,808.00-41.4 %0.0797.121,513.95-89.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,702.7615,854.065.1 %2.5648.77299.5253.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม21,327.5812,759.0040.2 %5.0628.75262.5758.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก27,508.7524.8099.9 %5.0663.58665.48-0.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,334.983,955.0087.8 %5.012,291.341,265.4089.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,167.582,646.7916.4 %5.0618.52538.9612.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,541.52927.0063.5 %5.0450.20170.4062.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,316.851,180.0091.1 %5.03,148.13260.0091.7 %5.0
รวม 1,121,878 525,192 53.19 % 61,266 18,931 69.10 %