สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,220.76664.0070.1 %5.0376.72166.1355.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,955.5822,392.6927.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,555.844,534.1040.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,862.433,095.19-8.1 %0.0547.87215.5560.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,978.991,264.0057.6 %5.0623.9355.7491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,301.3011,592.00-12.5 %0.01,726.86590.3665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,652.65675.0085.5 %5.0228.4668.9869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว404.74388.004.1 %2.0456.0225.1094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,804.51311.0091.8 %5.0256.1419.7992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,671.90448.0087.8 %5.0207.0853.8774.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,763.23438.6088.3 %5.0356.4336.6089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,156.46354.0088.8 %5.0209.2076.8063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,136.75573.0086.1 %5.0321.5091.3371.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,180.664,241.00-1.4 %0.0833.14705.8515.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,623.346,064.0058.5 %5.0871.14278.2768.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,380.401,520.8065.3 %5.0928.19716.3022.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,532.981,024.0071.0 %5.0604.95252.3658.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,704.801,240.0054.2 %5.0566.92127.2677.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,571.562,285.0036.0 %5.0833.14512.2038.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,142.483,945.004.8 %2.0916.23636.5030.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,201.152,458.5041.5 %5.01,137.36363.2868.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,816.841,053.0062.6 %5.0566.920.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,764.369,475.59-98.9 %0.01,099.33325.1170.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,024.992,883.844.7 %2.0700.00162.6176.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,655.23654.0060.5 %5.059.8948.9418.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,046.43861.0071.7 %5.0719.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,556.53625.0075.6 %5.0509.84213.6458.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา2,766.262,449.6011.4 %5.0642.98240.8262.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,554.3739,898.94-56.1 %0.09,390.311,135.9687.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,782.553,134.0017.1 %5.01,099.33651.6140.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,487.851,931.0057.0 %5.0700.00153.6578.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,071.555,507.39-35.3 %0.0703.8594.4886.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,000.252,309.0076.9 %5.0642.95520.6019.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,215.123,475.00-8.1 %0.0776.09285.3063.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,460.953,078.0058.7 %5.0719.01195.7672.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,774.181,988.8747.3 %5.0700.03270.7561.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,734.492,716.500.7 %0.5418.2937.1591.1 %5.0
สพ.พังงา10,124.721,596.0084.2 %5.0700.03139.7280.0 %5.0
รจจ.พังงา 436,342.0394,950.0078.2 %5.0924.30537.4241.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,572.57757.0070.6 %5.0414.76219.0347.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,941.512,127.0082.2 %5.01,023.27485.0652.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,375.681,102.0079.5 %5.0642.98249.8561.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,523.384,891.82-38.8 %0.0741.76230.4368.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,135.081,616.0048.5 %5.0738.03201.9072.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา10,646.3910,849.31-1.9 %0.02,601.60301.2888.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,045.298,299.2765.5 %5.01,591.63297.8481.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง22,005.217,749.0064.8 %5.01,587.02493.3268.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,216.614,273.2948.0 %5.0319.82492.59-54.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา51,457.1660,312.30-17.2 %0.01,027.43391.8861.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,009.4536,471.00-102.5 %0.0548.25748.34-36.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,268.0010,735.0055.8 %5.0653.03147.5477.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า32,344.2412,702.0060.7 %5.0669.29315.1652.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,721.2517,047.43-24.2 %0.01,567.521,974.78-26.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,214.691,711.0046.8 %5.0670.16568.7015.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,314.05648.0072.0 %5.0414.79220.1746.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,363.848,400.0041.5 %5.03,907.543,252.5516.8 %5.0
รวม 905,136 437,786 51.63 % 52,192 20,598 60.53 %