สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,970.87718.0075.8 %5.0344.52240.4130.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11478.75-419.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,560.909,467.7051.6 %5.063.330.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,796.6814,943.00-293.6 %0.0572.71106.7781.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,194.281,290.0059.6 %5.0477.6371.7185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต32,572.0518,083.6444.5 %5.03,082.82493.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,097.803,420.0073.9 %5.0401.5753.2086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,130.862,300.0055.2 %5.0382.55114.8770.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,048.381,316.0073.9 %5.0367.3928.5092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,962.001,276.0074.3 %5.0390.2647.5087.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,164.944,446.0027.9 %5.0572.71311.1045.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0884.6744.3595.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,204.766,800.00-61.7 %0.0800.90415.7048.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,265.272,244.0064.2 %5.01,124.16101.7590.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,042.921,738.0057.0 %5.0838.94388.5053.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,238.512,562.0020.9 %5.0439.60104.3176.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,942.191,208.0058.9 %5.0382.55171.6255.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,075.402,249.0026.9 %5.0458.62594.71-29.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,756.042,144.00-22.1 %0.0342.3136.1689.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,117.801,876.0054.4 %5.0762.87285.2862.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต2,999.662,342.0021.9 %5.0420.58107.3574.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,399.3717,555.00-174.3 %0.01,409.4264.6595.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,752.653,713.001.1 %0.5724.84137.5881.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,478.634,440.000.9 %0.5743.86946.30-27.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,774.5314,736.4429.1 %5.0242.8538.0384.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,748.81302.0082.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,322.821,421.0057.2 %5.0572.7164.2588.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,820.51249.9091.1 %5.0363.54116.5068.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,972.233,272.0017.6 %5.0762.87176.8576.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,605.3125,321.00-351.7 %0.01,200.24891.1925.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,128.73604.0088.2 %5.01,276.30600.6852.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,965.211,555.0060.8 %5.0819.9293.5488.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,210.6912,561.30-141.1 %0.01,143.19203.2482.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,740.861,330.0051.5 %5.0325.50168.7948.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,922.383,884.921.0 %0.5610.74170.0572.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,786.071,377.0063.6 %5.0705.82159.0777.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,128.241,810.0042.1 %5.0496.65119.8075.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,613.644,413.00-22.1 %0.0610.7422.5996.3 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,579.122,763.0073.9 %5.0347.56111.3968.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 69,926.4998,942.05-41.5 %0.0920.871,321.51-43.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,520.922,061.0018.2 %5.0268.46156.9941.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,209.433,117.002.9 %1.0629.76153.7075.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,458.677,460.28-67.3 %0.0895.98212.0176.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,110.642,190.0046.7 %5.0781.8989.4588.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,635.641,053.0060.0 %5.0258.27157.8038.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,026.992,900.004.2 %2.0420.58208.4650.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,299.3411,489.0074.6 %5.0639.83253.5660.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,008.272,665.2611.4 %5.0248.17122.0050.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง35,513.8122,080.0037.8 %5.0308.71380.00-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,379.8346,512.80-4.8 %0.0640.1676.0088.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต137,290.6464,306.9953.2 %5.0405.66289.6128.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต19,544.9115,762.0019.4 %5.0355.68297.9816.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,069.8714,340.00-9.7 %0.0995.55768.0522.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,380.613,715.00-9.9 %0.0477.63219.4654.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,425.64617.0074.6 %5.0230.42108.2053.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,002.9612,420.0067.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 655,896 493,363 24.78 % 34,037 13,096 61.52 %