สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,275.46141.0095.7 %5.0197.90100.7049.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,574.2212,195.00-166.6 %0.01,725.76119.7093.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,494.1250,534.1217.8 %5.0263.55463.92-76.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,054.8712,501.1234.4 %5.085.80229.90-167.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,577.652,517.4061.7 %5.070.7184.55-19.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี3,895.9214,058.00-260.8 %0.01,264.92337.2573.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,799.692,423.0036.2 %5.0766.9348.5493.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,781.0977.8097.2 %5.0825.6431.7496.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,464.544,573.0466.0 %5.04,634.88342.7592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,113.1516,274.4819.1 %5.02,940.25591.5179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,857.186,359.7254.1 %5.01,818.30205.8988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,364.291,769.0059.5 %5.0216.5261.7871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,902.071.00100.0 %5.0347.9349.4085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,293.79444.0086.5 %5.0261.0255.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,133.95317.0089.9 %5.0319.3266.6979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,372.49696.0087.0 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,456.68212.0095.2 %5.0342.8661.2282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,097.46954.0076.7 %5.0461.3361.2286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,700.79391.0093.1 %5.0337.3141.7987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,647.53663.0088.3 %5.0510.6961.7687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,453.12468.0086.4 %5.0316.7955.1582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,616.97314.0094.4 %5.0310.250.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,238.52301.0090.7 %5.0319.886.7297.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,640.32507.0091.0 %5.0243.0334.7685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,261.31650.0080.1 %5.0234.710.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,563.72250.0095.5 %5.0379.830.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,577.05587.0083.6 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,288.29705.0078.6 %5.0386.6666.6982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,465.03167.0096.9 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,878.047,001.0035.6 %5.0692.26142.5079.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,969.421.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,749.969,702.24-104.3 %0.01,991.651,236.9037.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี29,426.668,711.2170.4 %5.09,804.97597.5593.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,373.931.00100.0 %5.0381.87173.8554.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,414.141,722.5028.6 %5.0468.54247.9547.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,883.111,032.0064.2 %5.0627.75592.805.6 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,342.232,109.0036.9 %5.0521.66294.5043.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,973.851,911.0035.7 %5.0386.9577.9079.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,906.065,198.73-33.1 %0.01,301.011,108.8214.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,030.571,955.8835.5 %5.08,035.97134.9098.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,959.581,380.0053.4 %5.0897.36294.5067.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,854.39860.0069.9 %5.0891.60488.6145.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,617.563,455.764.5 %2.01,072.82800.8525.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,332.314,141.254.4 %2.01,425.96955.8033.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,440.744,895.90-10.2 %0.01,943.54926.4752.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี43,378.987,380.0083.0 %5.01,779.893,302.89-85.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,437.684,540.56-86.3 %0.0616.96386.6537.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,440.601,721.0061.2 %5.01,643.301,374.5616.4 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,621.582,604.0043.7 %5.01,374.03320.4076.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,237.872,450.7624.3 %5.01,438.431,729.31-20.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,773.7720,948.00-262.8 %0.01,624.29412.3074.6 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี179,726.69187,891.23-4.5 %0.0996.341,045.00-4.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,149.248,283.40-1.6 %0.02,633.27219.4591.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,672.886,761.50-84.1 %0.01,474.75879.7340.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,659.331,969.0046.2 %5.01,000.12339.1566.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,277.598,693.1115.4 %5.04,148.02149.8696.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,246.447,334.9311.1 %5.03,387.982,477.0526.9 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,777.833,969.0041.4 %5.0110.5614.4486.9 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,331.18620.0053.4 %5.076.8155.1728.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,793.58766.0057.3 %5.089.6181.758.8 %4.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,931.47706.0075.9 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,809.551,509.0060.4 %5.01,243.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,935.561,323.0054.9 %5.0901.67391.4056.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,584.322,937.0018.1 %5.0701.21302.1056.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,276.2942,296.00-356.0 %0.02,502.381,721.0031.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,978.051,204.0084.9 %5.01,320.03811.8238.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,020.902,878.004.7 %2.0901.69462.6548.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,483.6411,309.40-51.1 %0.02,080.6874.5496.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,745.2743,310.50-239.8 %0.02,377.412,422.50-1.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,993.402,163.0080.3 %5.01,434.131,482.00-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,398.924,500.00-32.4 %0.01,091.85343.7068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,724.502,379.0036.1 %5.01,205.94255.5578.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,384.863,635.0017.1 %5.01,415.14720.1049.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,418.174,485.96-1.5 %0.0920.72202.3578.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,072.9517,859.0028.8 %5.0839.27325.0561.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,492.7210,866.00-27.9 %0.0608.21190.0068.8 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี70,645.8853,820.0423.8 %5.01,492.961,276.1814.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 812,818.1913,140.00-2.5 %0.02,429.03974.2059.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,309.654,721.0025.2 %5.0787.59184.1976.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,768.424,750.0017.7 %5.01,867.17446.5076.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี28,562.2116,929.0140.7 %5.0833.92325.9560.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,042.082,414.0040.3 %5.0643.00160.2575.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,705.209,228.96-149.1 %0.01,776.42380.0078.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,890.286,133.00-57.6 %0.0958.74994.65-3.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,170.693,424.44-8.0 %0.0623.96145.2276.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,737.088,520.5884.1 %5.05,118.79441.3891.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 118,471.798,504.2554.0 %5.01,151.52535.3053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2466,677.2510,140.0097.8 %5.02,169.19861.1260.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 322,394.2814,877.8333.6 %5.01,704.04443.3474.0 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,554.074,126.8464.3 %5.0366.22355.003.1 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,286.832,838.2633.8 %5.0303.96277.408.7 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี191,616.0285,456.0055.4 %5.01,254.25637.5149.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ9,803.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ298.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี110,629.755,216.6995.3 %5.01,111.22436.0560.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,757.8027,894.00-66.5 %0.0989.401,341.45-35.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี34,741.9118,715.0046.1 %5.0816.40244.1570.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา44,441.9721,402.0051.8 %5.01,015.02415.1859.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,660.3717,940.0058.9 %5.01,000.42322.8867.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี54,551.4023,455.1157.0 %5.020,418.151,951.2390.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,810.7222,320.0013.5 %5.01,154.97259.6477.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,873.331.00100.0 %5.01,266.29132.5689.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,474.162,926.0015.8 %5.0706.52643.159.0 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,907.056,936.00-41.3 %0.01,541.311,137.0326.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,258.04950.0057.9 %5.0428.3412.2897.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,416.00613.0074.6 %5.0695.86133.1380.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,369.9020,523.0012.2 %5.07,438.684,054.9745.5 %5.0
รวม 2,005,432 1,022,339 49.02 % 155,732 53,275 65.79 %