สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,356.19715.7069.6 %5.0347.6662.1882.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง108,435.3331,941.3370.5 %5.0717.71106.6785.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,039.741,610.3047.0 %5.0537.82142.3673.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,745.981,446.5047.3 %5.0537.8250.1690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,134.7610,230.0022.1 %5.01,945.00538.5272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,090.95542.0086.8 %5.0260.7859.1677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,614.88156.0095.7 %5.0337.2585.5074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,560.29518.0085.5 %5.0321.1449.4084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,473.02301.0091.3 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง11,741.539,538.2718.8 %5.01,165.35138.2488.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,820.874,143.72-8.4 %0.0956.17476.0550.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,340.25580.0075.2 %5.0458.67154.8566.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,982.292,153.6045.9 %5.0766.03451.3741.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,902.771,344.8053.7 %5.0613.92210.2265.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,811.451,349.1052.0 %5.0575.86247.7057.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,928.071,076.0063.3 %5.0575.85504.9212.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,564.412,223.0013.3 %5.0442.81132.8070.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,606.141,112.0069.2 %5.0899.16414.5553.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,113.14309.6090.1 %5.0651.9324.1096.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,492.166,415.6448.6 %5.01,052.4846.1595.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง48,697.6840,545.7016.7 %5.0365.75358.002.1 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,149.631,244.0060.5 %5.0472.59313.8133.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,340.312,963.4931.7 %5.066.66112.26-68.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,950.051,341.2054.5 %5.0632.900.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,574.431,104.8057.1 %5.0480.77214.7255.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,373.892,532.0025.0 %5.0632.90109.2282.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,401.9925,705.50-247.3 %0.01,304.67711.7545.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,705.805,306.60-43.2 %0.0937.15448.2152.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,172.881,402.0055.8 %5.0632.90163.3074.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,600.095,958.40-65.5 %0.0804.04104.0687.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,937.811,547.9047.3 %5.0575.85222.3061.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,351.813,744.80-11.7 %0.0613.88393.4435.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,902.722,156.8025.7 %5.0461.6649.4989.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,146.221,594.0061.6 %5.0670.93201.7269.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,703.051,216.5055.0 %5.0442.7459.1986.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง36,325.182,115.0094.2 %5.011,262.84154.5998.6 %5.0
รจจ.ระนอง 796,353.2518,956.8997.6 %5.07,433.00283.1096.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,403.21612.8074.5 %5.0366.6753.8585.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,711.223,981.0048.4 %5.01,355.50610.8954.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,004.771,425.0052.6 %5.0651.93180.1072.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,967.823,879.46-30.7 %0.0613.88202.4167.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,213.832,291.4028.7 %5.0470.12262.6344.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,064.972,537.6817.2 %5.0575.85233.8459.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง16,335.1712,892.0021.1 %5.02,397.35432.1282.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,060.583,211.0020.9 %5.0288.55505.40-75.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,666.179,815.0069.0 %5.0845.13280.9866.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,627.378,829.4035.2 %5.0484.45429.0011.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี19,548.489,168.0053.1 %5.0582.00174.3770.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,838.5014,566.61-64.8 %0.01,436.941,201.4716.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,353.302,068.7038.3 %5.0746.99495.1933.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,670.151,254.0053.0 %5.0423.72118.4172.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,316.822,469.3883.9 %5.03,091.435,376.87-73.9 %0.0
รวม 1,266,223 276,144 78.19 % 55,525 18,353 66.95 %