สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,561.28623.0075.7 %5.0543.4650.4790.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,555.168,153.8053.6 %5.071.76100.27-39.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,925.243,001.00-2.6 %0.0733.64227.3769.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,784.821,371.0050.8 %5.0638.54107.4783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,283.085,798.0068.3 %5.01,893.59454.9976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,232.271,022.0075.9 %5.0314.8534.2089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,637.73309.0091.5 %5.0297.5033.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,254.22249.0092.3 %5.0257.7528.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน7,349.43840.0088.6 %5.0492.7851.8889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,296.52307.0090.7 %5.0387.4570.5781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,182.76187.0094.1 %5.0478.989.6698.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,308.25454.0086.3 %5.0324.4363.7080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,314.70528.0084.1 %5.0322.0969.1778.5 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,214.655,755.00-79.0 %0.0752.88152.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,185.505,212.0053.4 %5.01,113.94682.1738.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,852.921,684.009.1 %4.51,037.87473.1654.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,727.96363.0086.7 %5.0657.55338.4148.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1425,239.305,606.4077.8 %5.09,160.433,011.0067.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,870.071,690.0041.1 %5.0657.55247.0062.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,670.401,480.3068.3 %5.01,270.151,244.502.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,862.851,745.406.3 %3.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,058.672,152.0047.0 %5.01,132.98839.5825.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,840.642,400.0037.5 %5.0815.06175.2778.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,676.108,132.52-73.9 %0.01,266.06522.9958.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร54,670.4431,782.0041.9 %5.0586.58189.0067.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,252.351,926.0040.8 %5.0790.66399.0649.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,383.605,011.00-14.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.5811.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,337.71820.0075.4 %5.0828.7066.1992.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,673.51130.0095.1 %5.0638.56115.1082.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,909.222,587.0011.1 %5.0809.68309.0261.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร70,103.7336,324.6048.2 %5.03,167.69966.9369.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,962.201,656.9072.2 %5.01,418.22775.0345.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,039.871,822.0040.1 %5.0790.6677.4290.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,716.3211,097.60-94.1 %0.01,418.19116.5191.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,379.131,890.00-37.0 %0.0752.63303.8659.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,262.351,850.0943.3 %5.0790.69207.8973.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,081.541,814.0041.1 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,138.931,190.0062.1 %5.0458.11224.3051.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,238.382,224.0031.3 %5.0619.5237.1594.0 %5.0
สพ.ชุมพร10,007.942,549.0074.5 %5.0771.65238.3069.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 42,406.4227,436.0035.3 %5.0883.5166.6892.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,264.61462.0079.6 %5.0467.39124.4673.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,107.633,821.00-23.0 %0.0511.71300.2041.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,846.761,104.0061.2 %5.0695.61137.5880.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,244.225,178.00-22.0 %0.01,067.52318.2570.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,677.771,259.0053.0 %5.0638.56343.2146.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,155.112,849.4744.7 %5.01,196.30451.0062.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,852.811,096.0084.0 %5.0783.22283.1063.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 141,381.805,780.0086.0 %5.01,984.90268.8686.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 213,388.288,960.4333.1 %5.01,388.93210.9084.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,220.9011,722.9180.2 %5.0459.94246.2346.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร152,752.9836,789.0075.9 %5.01,044.09493.0552.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร18,412.2414,644.4320.5 %5.0734.21821.44-11.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,143.9218,248.0056.7 %5.0814.28328.1859.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร15,680.4618,034.00-15.0 %0.02,403.43393.0083.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,930.532,407.0051.2 %5.0828.70229.5972.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,327.07511.0078.0 %5.0486.43152.1468.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร23,655.748,344.0064.7 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 765,491 332,384 56.58 % 59,879 22,085 63.12 %