สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ612.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ100.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,902.605,252.00-34.6 %0.0833.64245.4370.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,151.601,288.0059.1 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,127.315,731.0043.4 %5.02,993.69475.9584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,504.642,262.0058.9 %5.0283.9638.5786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,637.37667.0088.2 %5.0467.3468.9285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,572.81573.0084.0 %5.0311.4935.2288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,825.49548.0085.7 %5.0312.8550.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,395.63530.0087.9 %5.0255.1123.0291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,409.13618.0081.9 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,474.15486.0086.0 %5.0400.4037.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,883.77285.0092.7 %5.0299.1236.8987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,153.94373.0096.3 %5.0275.715.3298.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,416.03525.0088.1 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,681.8551.0098.6 %5.0403.997.6898.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,851.114,617.60-62.0 %0.0605.45450.2125.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,576.391,165.0067.4 %5.01,042.84546.5347.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,639.842,705.9225.7 %5.01,274.70350.1972.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,109.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ423.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,855.4224,134.0026.5 %5.012,237.463,590.4570.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,145.872,099.0049.4 %5.0928.75158.4382.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,126.591,625.4723.6 %5.0511.98120.5976.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,776.4211,009.2625.5 %5.01,309.04574.6856.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,809.4114,415.99-22.1 %0.04,038.893,022.4525.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,439.71773.0068.3 %5.0453.3465.8985.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,884.73896.0068.9 %5.0586.43209.7564.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,480.293,843.36-10.4 %0.0871.69541.4837.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,239.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,507.902,745.0039.1 %5.01,328.08326.2275.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี14,686.685,440.5063.0 %5.01,822.49107.8394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,498.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ335.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,318.581,809.0045.5 %5.0852.68330.1761.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,232.912,720.0015.9 %5.0776.62196.1274.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,151.642,882.5344.0 %5.01,080.88373.3465.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,772.413,924.4632.0 %5.0738.5955.7892.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี18,553.0914,493.0121.9 %5.01,829.51276.4184.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,354.381,905.8781.6 %5.0757.6099.7586.8 %5.0
รจก.ลพบุรี 60,050.7746,054.0023.3 %5.01,015.02507.2250.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,621.631,126.0057.0 %5.0529.4158.4889.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,218.711,366.4057.5 %5.0757.60401.7847.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,891.851,203.0058.4 %5.0681.54276.2459.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,705.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ119.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี3,925.476,949.16-77.0 %0.01,504.36700.6553.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,067.666,045.48-48.6 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 124,602.2513,133.9446.6 %5.01,244.89519.6058.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 229,591.0811,756.0060.3 %5.03,234.41552.8482.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,623.757,713.12-375.0 %0.0434.05587.85-35.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี121,863.89100,560.0017.5 %5.02,036.451,384.8832.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,148.136,554.9950.1 %5.0577.79179.6968.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ7,561.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ501.87ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง45,779.5018,318.0060.0 %5.0763.88662.8313.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ97,255.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ568.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,877.781,090.5862.1 %5.01,186.390.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ19,644.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,624.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,578.422,933.0018.0 %5.0871.69317.3563.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,759.841,145.6758.5 %5.0624.49252.9359.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี21,496.0531,562.69-46.8 %0.03,637.0910,278.83-182.6 %0.0
รวม 563,397 379,906 0.00 % 58,077 29,107 0.00 %