สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,018.262,869.294.9 %2.01,488.45239.5083.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 659,853.405,504.0090.8 %5.0225.59354.35-57.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,459.94516.0085.1 %5.0585.5124,952.70-4,161.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา58,333.0922,389.0061.6 %5.0204.29349.75-71.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,363.358,684.5064.4 %5.0102.12232.76-127.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,186.8510,092.00-94.6 %0.01,384.20186.2086.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,947.791,963.7033.4 %5.0775.6798.3187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,540.5437,485.72-36.1 %0.08,271.78262.2096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,764.3220,331.36-21.3 %0.03,781.57716.7981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43368.6092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1358.1379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,847.69864.0077.5 %5.0525.2669.6186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,470.07592.0082.9 %5.0432.4961.7185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,251.73316.0090.3 %5.0388.7472.9581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,920.04556.0085.8 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,573.21317.0091.1 %5.0246.3845.6081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,369.82466.0086.2 %5.0338.3731.2290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,311.19446.0086.5 %5.0460.0159.7787.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,380.95640.0081.1 %5.0283.0231.6388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,869.931,565.0067.9 %5.0458.50134.9070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5338.9591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,303.66373.0088.7 %5.0201.5751.3074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,325.78555.0083.3 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,240.21351.0089.2 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,240.97336.0089.6 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,422.27382.0088.8 %5.0194.4954.1572.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,031.3912,715.07-58.3 %0.01,638.121,179.7528.0 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,679.2016,258.00-39.2 %0.02,171.17233.7089.2 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,475.4151,494.00-588.8 %0.02,058.45458.0777.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,009.9114,735.58-63.5 %0.01,422.85127.4091.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,699.547,282.80-328.5 %0.0844.59101.0788.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,535.048,725.69-57.6 %0.02,050.641,565.9123.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,905.9012,607.00-82.6 %0.02,026.681,576.0522.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,398.941,309.5075.7 %5.01,251.09260.2479.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,185.481,280.0069.4 %5.0729.40366.0049.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,972.093,999.35-0.7 %0.01,545.11323.5079.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,006.883,680.5126.5 %5.0965.97575.7940.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1625,094.4048,328.05-92.6 %0.08,226.004,099.2550.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,518.761,255.0064.3 %5.01,291.5238.2197.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,084.602,371.0023.1 %5.0813.70410.4049.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,884.432,231.0042.6 %5.01,175.00651.7044.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,297.053,094.7028.0 %5.01,564.121,081.1030.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,712.892,882.8038.8 %5.01,842.971,530.4917.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,182.148,916.6220.3 %5.01,594.68289.7581.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,147.904,136.740.3 %0.51,963.86677.5065.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,270.093,093.00-36.3 %0.0572.41909.33-58.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,434.073,394.0437.5 %5.01,783.541,786.51-0.2 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,621.892,459.0232.1 %5.01,042.47226.1078.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,564.991,609.3054.9 %5.01,368.541,057.2722.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา16,387.0120,377.86-24.4 %0.02,721.55652.6576.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 10,633.719,138.2514.1 %5.04,101.672,376.9042.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,725.516,977.01-21.9 %0.02,125.10342.0083.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,796.854,317.00-54.4 %0.0949.761,286.14-35.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,559.482,028.0043.0 %5.01,098.96523.1952.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,737.3310,922.0014.3 %5.04,783.101,744.6363.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,556.949,721.0015.9 %5.03,912.303,033.1922.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,886.3025,668.2832.2 %5.0492.19266.7145.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060.8536.7439.6 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,840.78688.7962.6 %5.072.6374.68-2.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,751.601,487.0060.4 %5.0908.7577.2191.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,423.971,301.0062.0 %5.0699.62138.0480.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,341.643,263.502.3 %1.01,038.42456.5156.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,888.006,958.09-1.0 %0.02,373.03109.9795.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,048.441,349.1066.7 %5.0585.87194.8666.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,804.9510,654.42-8.7 %0.03,114.66164.4194.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา21,831.2914,584.0033.2 %5.02,649.42714.6573.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา2,979.702,053.6131.1 %5.0927.79266.5471.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,839.202,013.3047.6 %5.01,098.96243.2077.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,924.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,150.902,618.0036.9 %5.01,213.03348.6571.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,549.4513,068.00-187.2 %0.01,136.9793.8891.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา57,574.5022,013.0061.8 %5.0727.93115.3184.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา39,496.9418,291.0053.7 %5.0753.79297.8160.5 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา79,009.4961,255.0022.5 %5.01,353.90581.2757.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 52,177.83172,074.78-229.8 %0.01,037.64393.5662.1 %5.0
ทสญ.สงขลา 30,396.1316,044.8247.2 %5.0774.89471.4639.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา56,880.1569,159.00-21.6 %0.01,237.95604.1551.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,466.3613,678.20-1.6 %0.01,938.651,520.5021.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,536.191,107.0056.4 %5.0604.55297.7050.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,317.621,092.0067.1 %5.0927.79364.8260.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา27,261.0022,867.9916.1 %5.01,837.54548.1570.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,836.061,303.0066.0 %5.011,808.11385.5096.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,878.216,123.18-4.2 %0.01,669.42449.3573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,428.941,814.0059.0 %5.01,327.13287.8578.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,170.123,785.899.2 %4.5922.98949.40-2.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,641.498,494.23-83.0 %0.01,003.88939.806.4 %3.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,638.516,012.00-29.6 %0.01,003.8898.2590.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 130,884.427,535.6175.6 %5.01,008.03353.4064.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 239,404.579,652.5775.5 %5.01,228.63243.7580.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3115,180.3010,540.2890.8 %5.01,691.88993.3041.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)52,031.497,369.3185.8 %5.064,790.47609.1099.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,714.8310,566.009.8 %4.5460.55510.27-10.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา15,427.289,070.7341.2 %5.0341.84147.5056.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,842.9016,039.724.8 %2.0405.27244.4439.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่37,885.3361,972.62-63.6 %0.0944.03617.8034.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ31,001.2520,760.0033.0 %5.0877.721,024.88-16.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา30,612.8623,524.9923.2 %5.0918.79844.308.1 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,838.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ270.37ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร74,997.7744,682.0040.4 %5.0968.10532.0045.0 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,108.2529,645.00-9.4 %0.0918.43286.2568.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ20,748.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ504.18ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,307.9114,616.0048.4 %5.0767.32255.0866.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,383.871,551.5534.9 %5.01,356.75133.9090.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,189.4123,076.11-34.2 %0.02,340.303,473.75-48.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา6,822.4211,719.00-71.8 %0.01,823.951,519.4016.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,145.9426,920.3639.0 %5.01,049.66367.8165.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,601.201,152.0068.0 %5.01,191.75174.7085.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,557.283,241.668.9 %4.0664.14425.7335.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,110.446,792.00-32.9 %0.01,793.70181.4589.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,598.445,431.83-50.9 %0.01,420.26265.0081.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,547.361,562.0038.7 %5.0435.7628.5893.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,534.81744.0070.6 %5.0604.54181.4570.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 947,128.4837,447.4920.5 %5.09,181.468,803.904.1 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา23,884.653,356.4085.9 %5.03,239.734,980.44-53.7 %0.0
รวม 1,630,054 1,298,726 20.33 % 232,590 96,958 58.31 %