สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,897.01907.0052.2 %5.0392.6599.7574.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,212.9412,459.1060.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,798.163,676.59-31.4 %0.0487.73212.8056.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,290.881,010.0069.3 %5.0433.03106.7075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,935.045,975.1724.7 %5.01,818.85360.0580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,455.9449.0098.6 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,383.53606.0082.1 %5.0167.7870.3058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,600.58571.0084.1 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,004.46442.0089.0 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,434.54639.0081.4 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,455.47499.0085.6 %5.0336.6365.5580.5 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล10,972.687,636.1930.4 %5.0840.74125.4085.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,452.873,524.0020.9 %5.0510.0732.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,343.743,713.00-11.0 %0.0677.89397.2541.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,637.61923.1265.0 %5.0411.67270.7534.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,905.262,181.0055.5 %5.01,362.47664.0551.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,898.051,378.0052.5 %5.0563.80107.1281.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,941.421,378.0053.2 %5.0525.77496.005.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,476.461,744.0029.6 %5.0392.651,562.75-298.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,363.454,351.530.3 %0.5922.52615.6033.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,022.012,042.0049.2 %5.01,001.17429.4057.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,869.851,102.0061.6 %5.0601.83260.3056.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,278.508,448.05-97.5 %0.0979.28317.3067.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,305.672,183.0034.0 %5.0658.88262.2060.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,209.00544.0075.4 %5.045.0436.1219.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,226.64809.0074.9 %5.0658.8771.7189.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,918.591,102.0062.2 %5.0525.77206.9860.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,868.333,979.01-2.9 %0.0715.93153.9078.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,509.2512,264.10-122.6 %0.01,248.37817.4034.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,254.471,978.0053.5 %5.01,058.21389.5063.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,934.551,367.0053.4 %5.0582.81229.9060.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,447.939,167.00-23.1 %0.01,153.2992.6392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,195.621,222.0088.0 %5.0582.81248.0057.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,371.832,243.0033.5 %5.0753.96341.0554.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,842.631,273.0055.2 %5.0544.78143.4573.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,073.081,511.0050.8 %5.0624.05458.3426.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,534.561,780.0049.6 %5.0487.7334.5792.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,113.376,645.0040.2 %5.0340.80328.273.7 %1.5
รจจ.สตูล 31,980.6033,400.00-4.4 %0.0621.47215.3965.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,365.67460.0080.6 %5.0354.62190.0046.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,072.981,733.0043.6 %5.0620.85285.9553.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,818.751,416.0049.8 %5.0430.69254.6040.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,417.204,600.71-4.2 %0.0715.93201.4071.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,430.302,660.5039.9 %5.0620.85117.7181.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,480.542,859.0047.8 %5.0770.65252.1567.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล17,529.328,328.3052.5 %5.01,268.60553.8556.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,386.443,346.7923.7 %5.0327.45506.85-54.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,222.5929,868.0044.9 %5.0990.27483.6051.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,480.7215,294.1234.9 %5.0628.55790.40-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู36,781.8417,816.0051.6 %5.0612.06198.4567.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,090.9613,003.80-28.9 %0.01,390.281,163.7516.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,080.241,913.1337.9 %5.0620.85220.5764.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,473.20486.0080.3 %5.0354.6288.3575.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,103.519,279.2372.8 %5.02,486.513,338.76-34.3 %0.0
รวม 429,151 259,786 39.47 % 36,153 19,126 47.10 %