สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,325.32614.0073.6 %5.0437.34119.8072.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,507.435,122.0439.8 %5.0125.16113.659.2 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,850.536,873.7365.4 %5.071.29260.97-266.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,901.481,002.0065.5 %5.0627.49153.9075.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,898.692,091.0027.9 %5.0653.6884.9187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,255.806,418.8851.6 %5.02,414.98584.2575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,360.51450.0086.6 %5.0317.3675.7876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,322.37310.0090.7 %5.0158.8061.1161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,416.301,179.0081.6 %5.0265.0481.0769.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,485.40874.0074.9 %5.0237.4787.6063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,940.29661.0083.2 %5.0334.4383.8174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,825.65599.0084.3 %5.0236.0584.8964.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,348.13330.0090.1 %5.0253.0183.9466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,348.22422.0087.4 %5.0314.7479.8274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,360.72250.0092.6 %5.0282.8536.1987.2 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,228.744,883.5056.5 %5.0751.75136.8081.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,243.544,644.55-9.4 %0.01,197.97221.3581.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,674.742,125.0020.6 %5.0570.440.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,879.351,717.0055.7 %5.01,026.81903.7212.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,317.81923.0078.6 %5.0666.21266.0060.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,432.49995.0071.0 %5.0741.58230.0069.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,956.791,823.0053.9 %5.01,159.93810.3230.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,849.442,433.00-31.6 %0.0475.57444.606.5 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,655.662,668.9352.8 %5.01,235.98865.4530.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,378.382,707.1919.9 %5.0798.63598.5025.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,268.6011,010.88-51.5 %0.01,654.35184.3088.9 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง101,304.7879,986.0021.0 %5.0472.63356.2024.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,089.202,691.0012.9 %5.0741.58461.9937.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,751.543,996.9930.5 %5.04,836.091,105.0877.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,146.203,697.0028.2 %5.078.0670.0710.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,006.19557.0081.5 %5.0817.630.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,639.591,077.0059.2 %5.0608.47125.7679.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,364.782,301.0031.6 %5.0798.62366.2554.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,267.2520,705.35-230.4 %0.04,221.13910.0078.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,664.933,581.0023.2 %5.01,350.09199.8685.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,966.921,161.0080.5 %5.0779.61168.1778.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,672.6112,235.10-41.1 %0.01,388.81100.7092.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,177.442,007.0052.0 %5.01,064.84760.0028.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,689.523,341.009.4 %4.5931.74482.1048.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,116.101,550.0050.3 %5.0760.58266.0065.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,054.94945.0076.7 %5.0834.37720.0013.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,949.284,246.00-44.0 %0.0608.4755.7390.8 %5.0
สพ.ตรัง11,837.608,032.0032.1 %5.0944.70286.6569.7 %5.0
รจจ.ตรัง 147,640.9447,652.0167.7 %5.01,006.29619.5038.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,641.44680.0074.3 %5.0456.34177.6561.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,595.282,361.0034.3 %5.0912.73371.4559.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,605.52855.0067.2 %5.0551.42114.0079.3 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,363.434,504.00-3.2 %0.0969.76284.0570.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,076.921,048.0065.9 %5.0431.21196.6554.4 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,569.734,992.02-9.2 %0.0760.58284.0562.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,674.412,159.3481.5 %5.0717.44184.3074.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่12,949.127,655.7040.9 %5.02,416.881,022.6457.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 19,910.0612,343.88-24.6 %0.01,230.56642.0047.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 228,171.239,727.5465.5 %5.01,355.82496.8563.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,712.884,183.3137.7 %5.0305.88878.75-187.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,712.4944,424.0040.5 %5.01,317.61614.1553.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง20,270.2017,924.0011.6 %5.0641.97588.508.3 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,435.2419,255.15-4.4 %0.0667.37530.4020.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,421.759,956.0235.4 %5.0570.95156.7572.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ12,981.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ300.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,155.517,032.0053.6 %5.0615.99415.1532.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,818.0228,056.0045.9 %5.0758.60344.2854.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,199.3215,642.00-53.4 %0.01,773.59742.9058.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง33,788.9822,142.9934.5 %5.0712.11149.6079.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,525.632,012.0042.9 %5.0874.68368.5557.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,635.69897.0066.0 %5.0475.36143.2069.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,866.0510,018.0065.3 %5.03,634.826,808.55-87.3 %0.0
รวม 828,471 490,758 40.76 % 61,404 29,223 52.41 %