สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,601.25770.0070.4 %5.0371.0974.8079.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,794.681,298.5888.0 %5.062.71103.71-65.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,436.682,150.0037.4 %5.0634.89246.0561.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,590.721,083.0069.8 %5.0542.2748.3091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,133.256,657.7645.1 %5.02,367.79634.5873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,078.86451.0085.4 %5.0328.4322.5393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,490.85380.0089.1 %5.0243.8516.2793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,362.90337.0090.0 %5.0228.5548.7478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,547.29371.0089.5 %5.0241.2865.6972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,426.43135.0096.1 %5.0383.9634.6491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,327.66184.0094.5 %5.0282.4674.5573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,302.21228.0093.1 %5.0126.8225.8979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,533.26374.0089.4 %5.0185.1170.1462.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,147.684,801.836.7 %3.0905.48400.9055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,302.39698.0069.7 %5.0400.49357.2010.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,462.472,070.0053.6 %5.0790.43247.9568.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,924.411,350.0053.8 %5.0484.89234.1051.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,618.051,055.0070.8 %5.0694.36499.4428.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,647.981,880.0048.5 %5.0846.511,013.65-19.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,028.292,136.00-5.3 %0.0476.86339.0528.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,722.273,638.0023.0 %5.01,359.92818.8539.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,764.942,141.0043.1 %5.0493.62280.8743.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,831.187,544.9245.4 %5.01,207.81370.8169.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,210.342,643.5417.7 %5.0713.40320.4155.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,349.27949.0059.6 %5.049.8988.65-77.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,569.24315.0087.7 %5.0447.1635.2492.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,036.161,046.0065.5 %5.0504.21564.56-12.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,283.652,296.8430.1 %5.0713.39134.9081.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง20,888.6311,060.0047.1 %5.01,226.831,483.50-20.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,899.153,247.0045.0 %5.01,436.69587.6659.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,101.201,727.0057.9 %5.0580.65160.5972.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,225.856,852.57-31.1 %0.01,169.7653.4795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,481.40599.0082.8 %5.0865.53437.0049.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,148.292,250.0028.5 %5.0713.40477.8533.0 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,562.042,534.0028.9 %5.0525.04179.2165.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,376.661,815.0058.5 %5.0922.57297.4967.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,285.502,976.9543.7 %5.0675.3752.7992.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,228.991,436.0086.0 %5.02,843.38295.2789.6 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,374.0326,773.6447.9 %5.0846.66521.9638.4 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,719.2910,579.84-37.1 %0.0395.10535.95-35.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,437.11777.0068.1 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,468.65568.8077.0 %5.0537.5394.0582.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,395.843,885.8911.6 %5.0865.5395.5689.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,224.40400.0087.6 %5.0618.31237.5061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 149,218.467,500.0084.8 %5.01,071.92557.2548.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 221,896.266,830.8468.8 %5.01,173.09418.0064.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง29,285.813,039.2089.6 %5.0297.05320.24-7.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,743.0587,000.00-0.3 %0.01,542.12370.1976.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม82,960.1016,066.0080.6 %5.0689.30268.8561.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง171,097.0814,860.2091.3 %5.03,376.001,528.6254.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,613.1710,333.6433.8 %5.0576.92273.6052.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,311.99232.4997.9 %5.0492.91355.0828.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,779.1514,839.0057.3 %5.0528.66474.6510.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,938.3014,874.00-36.0 %0.01,794.721,502.2116.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,167.861,818.0042.6 %5.0668.293.6499.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,674.62826.0069.1 %5.0481.79131.3672.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,556.3915,559.0024.3 %5.05,292.441,800.0066.0 %5.0
รวม 798,584 320,246 59.90 % 48,685 20,746 57.39 %