สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,379.75200.0091.6 %5.0388.3137.4490.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,508.587,679.0143.2 %5.078.7352.6433.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,845.894,025.43-41.4 %0.0559.45123.6577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,868.761,594.0044.4 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี20,495.8711,339.0044.7 %5.02,556.15328.7087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,939.931,027.0073.9 %5.0211.2059.8571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,210.46296.0090.8 %5.0257.44171.0033.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,473.96572.0083.5 %5.0169.3413.8591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,435.52614.0082.1 %5.0217.0646.5578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,230.50388.0088.0 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,370.13372.0089.0 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,394.28319.0090.6 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,210.97215.0093.3 %5.0190.53104.5045.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,285.19292.0091.1 %5.0195.99171.0012.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,108.06157.0094.9 %5.0233.41130.1544.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,626.72273.0092.5 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,115.44147.0095.3 %5.0250.21118.7552.5 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,479.714,248.19-22.1 %0.0570.51160.5571.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,825.401,718.0070.5 %5.0730.61305.9058.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,006.72783.0074.0 %5.0411.44196.6552.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,955.291,340.0073.0 %5.01,453.221,263.5013.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,922.571,077.0063.1 %5.0559.47446.5020.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,076.73579.0081.2 %5.0578.48464.5519.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,194.912,042.0051.3 %5.0787.64509.1135.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,321.432,786.5116.1 %5.0548.22684.00-24.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,701.113,424.9727.1 %5.01,339.12967.1027.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี2,930.701,331.4154.6 %5.0616.50355.2042.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,459.828,887.9934.0 %5.01,491.25182.1887.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,705.962,352.0036.5 %5.0901.740.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,807.06836.0053.7 %5.038.8590.89-133.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,385.64940.0072.2 %5.0768.6542.7594.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,473.07637.0074.2 %5.0426.38155.8063.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,928.196,232.39-26.5 %0.0730.61341.2053.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,607.611,114.0083.1 %5.01,890.592,443.45-29.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,039.972,949.0058.1 %5.01,377.14613.7055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,480.601,140.0074.6 %5.0863.72408.4152.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,918.536,508.2527.0 %5.01,795.5142.7597.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี9,650.892,184.0077.4 %5.0540.44259.3552.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,936.591,660.0057.8 %5.0844.71494.0041.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,154.021,080.0086.8 %5.0958.79234.6575.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,225.291,913.0054.7 %5.0855.37380.9555.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,512.501,777.0029.3 %5.0426.3645.2189.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี21,654.918,302.0161.7 %5.0518.32164.3568.3 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี63,218.7351,368.0018.7 %5.0894.82355.7060.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,885.052,042.0029.2 %5.0597.48259.7656.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,110.252,515.9438.8 %5.0901.76397.9755.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,191.461,128.0064.7 %5.0635.52319.2049.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี11,476.445,817.6749.3 %5.01,225.03370.5069.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,611.271,298.0064.1 %5.0901.7671.0092.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี3,921.02702.2882.1 %5.0939.79438.9053.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,195.802,393.3366.7 %5.01,046.33169.9583.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 172,434.139,023.9487.5 %5.0721.57437.0039.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 227,750.507,382.7273.4 %5.0850.97589.0030.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 342,507.506,280.9485.2 %5.0720.71395.9745.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,211.082,881.8253.6 %5.0535.57319.2540.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี50,997.6728,133.9944.8 %5.0983.50251.4074.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี80,647.2124,403.0069.7 %5.0696.22626.0510.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี52,532.6026,121.0050.3 %5.0581.58348.6540.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี68,562.5810,579.9384.6 %5.0654.56484.5026.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี48,266.0212,013.0075.1 %5.0581.80525.599.7 %4.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,452.0121,844.5076.1 %5.0630.181,140.90-81.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,793.1311,580.679.5 %4.51,379.061,646.29-19.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,897.972,069.8128.6 %5.0559.4557.9589.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,498.03627.0074.9 %5.0350.28306.1712.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี42,395.7510,164.0076.0 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 929,411 337,724 63.66 % 51,947 34,019 34.51 %