สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,866.05122.0096.8 %5.0463.62105.0877.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)56,105.149,579.3982.9 %5.01,004.02550.7445.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา66,211.4231,966.2151.7 %5.01,044.04207.3980.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,885.547,707.6064.8 %5.0403.95220.9945.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,704.391,554.0042.5 %5.0596.73167.5671.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,714.93580.0084.4 %5.0451.3386.5780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา20,878.6910,223.4951.0 %5.01,548.58311.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,159.90461.0085.4 %5.0172.9257.9566.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,175.59575.0081.9 %5.0201.3556.0572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,126.85233.0092.5 %5.0245.06107.3556.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,127.29458.0085.4 %5.0258.15108.3058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,096.35129.0095.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,308.22523.0084.2 %5.0262.3057.0078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6065.5586.6 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,009.366,970.2013.0 %5.0960.33353.2063.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,893.452,628.879.1 %4.5610.14297.3551.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1359.8581.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,817.481,612.0066.5 %5.01,478.14684.9553.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,041.031,100.0063.8 %5.0614.3594.0584.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,586.96659.0074.5 %5.0558.70383.4131.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,559.572,702.0040.7 %5.01,015.87806.5520.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,302.056,486.00-2.9 %0.01,456.91478.0567.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,440.892,900.3734.7 %5.01,262.29754.0440.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,238.231,840.5017.8 %5.0615.75103.2183.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,508.6310,282.7023.9 %5.01,376.39572.6958.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,615.742,133.0041.0 %5.0996.07228.1977.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39138.02-173.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,439.75431.0082.3 %5.0463.6237.8591.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,617.59511.0080.5 %5.0577.71332.0242.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,338.242,788.0016.5 %5.0862.95167.0580.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,465.2417,753.60-297.6 %0.01,224.26265.5078.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,630.153,662.2165.5 %5.02,555.38331.1287.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,433.446,113.53-78.1 %0.0881.97950.00-7.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,053.357,884.08-56.0 %0.01,189.1370.0894.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา9,767.19990.0089.9 %5.0672.79345.9748.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,312.873,710.08-12.0 %0.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,972.291,464.0070.6 %5.0767.92229.9670.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,756.402,600.0954.8 %5.0977.05246.2474.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,753.642,840.70-3.2 %0.0520.6751.8490.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,599.413,049.0064.5 %5.0664.74577.4113.1 %5.0
รจก.ยะลา 43,298.0841,878.653.3 %1.5938.83197.9078.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,008.094,414.00-46.7 %0.0615.75300.0051.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,267.582,275.0030.4 %5.0618.91322.5547.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,716.151,650.0039.3 %5.0459.23128.2572.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,605.764,898.45-35.9 %0.0939.02369.0560.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,330.251,053.0075.7 %5.01,212.01260.7378.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,267.964,544.00-6.5 %0.01,072.13959.0110.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,834.994,239.0264.2 %5.0454.5017.1096.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,858.572,473.7684.4 %5.01,656.83570.3565.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 149,449.0415,351.3069.0 %5.0993.01510.8248.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,545.618,939.3265.0 %5.01,139.25408.3564.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,870.574,705.5694.6 %5.0421.03666.90-58.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา60,137.8946,578.0122.5 %5.01,265.88557.6555.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา25,982.4424,648.015.1 %2.5651.42306.5152.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,120.1814,586.0023.7 %5.0613.47487.9320.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน38,773.9013,560.0065.0 %5.0649.55360.0044.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง35,714.2616,582.0053.6 %5.0963.79182.4081.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,247.4419,428.00-27.4 %0.02,024.29795.1560.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,052.6036,962.45-8.5 %0.0947.42264.8172.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,346.703,011.0010.0 %5.0748.86438.9841.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,292.74142.0093.8 %5.0444.60163.3763.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา81,446.8716,567.0079.7 %5.020,115.229,504.2552.8 %5.0
รวม 888,681 445,710 49.85 % 69,622 28,730 58.73 %