สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,577.48980.0062.0 %5.0519.27259.6350.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,016.2320,000.00-81.6 %0.066.1983.45-26.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,200.577,531.4050.5 %5.098.13170.00-73.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,430.554,249.83-23.9 %0.0462.24203.5056.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,820.821,369.0051.5 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,730.219,384.003.6 %1.52,611.03651.7075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,504.01670.0080.9 %5.0205.65123.1840.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,687.08240.0093.5 %5.0181.4198.6445.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,423.7313.0099.6 %5.0160.3872.6154.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,132.80338.0093.4 %5.0201.2241.3479.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,265.13382.0088.3 %5.0286.0486.8169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,671.06387.0089.5 %5.0313.1694.0670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,209.39342.0089.3 %5.0343.7421.9293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,163.9724.0099.2 %5.0342.5538.8188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก3,973.87846.0078.7 %5.0406.6357.3585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,156.38408.0087.1 %5.0252.0070.5972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ945.5613.0098.6 %5.0222.490.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,703.70223.0094.0 %5.0187.7088.6752.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,120.1319,317.50-111.8 %0.01,177.74340.0371.1 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,122.318,720.994.4 %2.0739.101.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,165.975,273.91-66.6 %0.0804.51318.2560.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,360.601,153.0051.2 %5.0440.77193.8056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,604.81733.0071.9 %5.0519.85332.5036.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,387.251.00100.0 %5.0333.22177.6546.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,515.89984.2060.9 %5.0519.22174.6666.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,031.05834.0072.5 %5.0709.43168.8076.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,104.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0705.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,737.501,936.0048.2 %5.01,051.72908.5513.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,076.342,323.40-11.9 %0.0512.86109.7378.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,086.051,836.0055.1 %5.01,108.781,266.33-14.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,011.99777.0074.2 %5.0747.4655.3492.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,030.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ261.08ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส45,857.3361,135.71-33.3 %0.0444.19765.15-72.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส2,955.301,279.0056.7 %5.0633.37324.8048.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,077.334,353.0060.7 %5.0271.0273.0673.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,204.30538.0083.2 %5.0785.5084.5789.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,621.75650.0075.2 %5.0538.29291.6145.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,826.742,648.4089.7 %5.010,426.61154.4098.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,641.5523,305.40-49.0 %0.03,504.783,082.6312.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,040.222,665.2247.1 %5.01,508.101,644.23-9.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,933.021,346.0072.7 %5.0842.56222.1973.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,649.067,657.00-64.7 %0.01,250.85117.6790.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส6,986.19995.0085.8 %5.0747.46230.8569.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,755.343,485.007.2 %3.5956.64394.2558.8 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,546.001,651.0053.4 %5.0766.48432.0443.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,432.751,332.0070.0 %5.01,317.94336.2574.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,543.202,074.0018.4 %5.0538.2959.5988.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,956.696,210.0048.1 %5.0531.53306.1742.4 %5.0
รจจ.นราธิวาส 44,965.6326,080.2342.0 %5.0837.8392.3389.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,784.791,925.0030.9 %5.0595.34178.7970.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,064.823,346.0017.7 %5.01,127.78418.7062.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,834.781,763.0037.8 %5.0576.32228.9560.3 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,798.392,481.6957.2 %5.01,336.93564.0157.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,357.461,638.0062.4 %5.01,260.9095.8392.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,557.705,200.36-14.1 %0.0975.66692.7529.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 191,056.879,811.5889.2 %5.01,200.49654.5645.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 228,153.868,648.7869.3 %5.01,853.491,131.4539.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 310,124.695,816.7642.5 %5.0965.67322.0566.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส64,319.115,148.3192.0 %5.02,574.08657.8374.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,299.972,385.00-83.5 %0.0276.110.9599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,758.388,094.0069.8 %5.0776.27682.4912.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก95,166.1118,391.0080.7 %5.0864.72707.1118.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,694.6312,259.87-4.8 %0.01,907.181,534.9019.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 2,957.441,842.5037.7 %5.0709.43400.1143.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,403.10466.6580.6 %5.0481.25222.9653.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส53,328.8112,994.0075.6 %5.06,591.135,757.3012.7 %5.0
รวม 744,486 340,908 54.21 % 65,849 29,074 55.85 %