สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,510.18198.0092.1 %5.0399.9647.7088.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 13,668.0711,236.0117.8 %5.098.0735.0664.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,903.48416.0085.7 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,065.851,031.0066.4 %5.0647.17113.6782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ13,971.627,128.0049.0 %5.01,293.71625.5051.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,919.871.00100.0 %5.0418.9785.0779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,746.14114.0097.0 %5.0251.3147.3281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,785.50276.0092.7 %5.0393.05117.4770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,903.17215.0094.5 %5.0411.6465.6884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,759.24536.0085.7 %5.0258.0834.2586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,703.0891.0097.5 %5.0338.9238.2788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,732.93185.0095.0 %5.0220.7649.1877.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,585.286,361.1216.1 %5.0875.36342.9560.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,385.673,043.6830.6 %5.0875.36426.8051.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,562.33598.0076.7 %5.0418.97108.3474.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,149.911,551.0050.8 %5.0856.34331.0761.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,942.08458.0084.4 %5.0590.12341.6842.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,313.54414.0082.1 %5.0495.04231.1353.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,852.03489.0089.9 %5.01,407.81994.3129.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,431.19959.4033.0 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,094.241,550.5062.1 %5.01,084.53549.4649.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,177.341,759.0044.6 %5.0685.2048.3892.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,678.995,411.00-47.1 %0.0856.34288.8166.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,116.59642.0079.4 %5.0666.18244.9363.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,104.45755.0075.7 %5.0666.1871.7789.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,350.90389.0083.5 %5.0514.05319.2137.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,104.763,500.00-12.7 %0.0647.17317.0351.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ13,841.911.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,147.491.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,137.252,035.0060.4 %5.01,521.90336.3077.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,265.271.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,760.2335.0099.1 %5.0514.05475.007.6 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,086.88893.0071.1 %5.0647.17623.793.6 %1.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,371.621,908.0056.4 %5.0837.33384.9754.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,518.721,069.0069.6 %5.0837.33549.1934.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,703.02626.0076.8 %5.0476.0254.3688.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,279.531,318.0085.8 %5.0685.20312.4254.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 33,601.4922,707.9932.4 %5.0745.65529.4229.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,609.13538.0079.4 %5.0437.99312.2228.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,459.461,931.0044.2 %5.0609.13350.6742.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,952.331,009.0079.6 %5.01,407.81126.6991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,043.342,018.0033.7 %5.0628.15232.7562.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,704.03869.8676.5 %5.0913.39421.8453.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,075.751,794.2441.7 %5.0647.17239.5663.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ57,517.607,207.4687.5 %5.01,642.67717.3256.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ6,779.673,885.7042.7 %5.0296.75267.909.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ3,357.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ8,680.9911,604.00-33.7 %0.01,513.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,320.231,211.0063.5 %5.0628.15360.1542.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,612.96458.0082.5 %5.0437.99210.2052.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ14,914.637,514.0049.6 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 315,902 119,943 62.03 % 40,825 15,365 62.36 %