สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,097.36594.0080.8 %5.0202.65135.6933.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท13,729.186,643.1051.6 %5.0123.9952.6657.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,616.441,991.0023.9 %5.0544.40105.6380.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,089.551,380.0055.3 %5.0601.4134.8594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,480.607,723.0018.5 %5.02,160.73405.1681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,409.59281.0091.8 %5.0206.02104.1349.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,122.04448.0089.1 %5.0190.8748.2974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,417.37246.0092.8 %5.0172.7367.8060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,603.20448.0090.3 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,544.55570.0083.9 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,036.8458.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,171.533,508.0015.9 %5.0811.88588.3927.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,162.29472.0078.2 %5.0335.64160.6852.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,752.721,425.0062.0 %5.0905.71358.1860.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,300.983,667.46-11.1 %0.0770.01169.3578.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1243,839.649,408.5678.5 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,728.691,636.0040.0 %5.0506.34345.8031.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,463.832,906.0046.8 %5.01,438.151,088.3024.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,587.979,900.5166.5 %5.01,526.88184.7687.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,363.313,584.4433.2 %5.01,256.68107.6391.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,865.053,396.00-82.1 %0.0429.38204.2252.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,557.342,166.0052.5 %5.01,206.25561.6853.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ203.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,038.941,745.1156.8 %5.01,522.571,605.28-5.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,872.659,950.00-104.2 %0.0981.77165.9183.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,663.96146.0096.0 %5.0886.61255.5271.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,064.88941.0069.3 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,656.52776.0070.8 %5.0430.31115.9973.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,543.863,072.3113.3 %5.0791.61272.3665.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,941.462,640.0046.6 %5.01,152.9179.7893.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,547.142,751.0076.2 %5.01,152.92646.0044.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ60.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,716.517,804.78-65.5 %0.01,076.8550.0795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,372.572,550.0075.4 %5.0658.50410.4037.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,673.092,602.6044.3 %5.0715.52215.6869.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,608.522,774.0023.1 %5.0810.60214.0173.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,226.692,566.0020.5 %5.0487.3639.6591.9 %5.0
สพ.ชัยนาท10,055.67566.0094.4 %5.0544.4084.0084.6 %5.0
รจจ.ชัยนาท 34,798.1827,013.2322.4 %5.0534.52356.4533.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,764.282,720.151.6 %0.5430.31113.2973.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,020.361,976.0034.6 %5.0605.19237.5060.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,610.321,564.0040.1 %5.0449.32166.1863.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,756.513,618.453.7 %1.5867.68129.8885.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,976.311,150.0061.4 %5.0563.42210.0362.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,089.573,540.50-14.6 %0.0487.35194.3160.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท246,814.524,851.0398.0 %5.01,262.93537.9357.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท73,733.2460,536.0017.9 %5.01,294.55401.9968.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท170,370.5918,251.0089.3 %5.03,348.32417.1587.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,777.19995.0088.7 %5.01,530.03632.8558.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,491.35853.3175.6 %5.0620.47377.3639.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,551.34580.0087.3 %5.0315.51171.7645.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,068.154,298.1691.4 %5.02,922.153,320.38-13.6 %0.0
รวม 844,744 235,284 72.15 % 58,574 18,998 67.57 %