สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,079.2523.0099.3 %5.0395.3397.6275.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี5,377.545,032.686.4 %3.0681.90232.9765.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,808.422,203.0042.2 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี25,271.8125,976.62-2.8 %0.04,161.88850.0479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี9,210.643,759.2059.2 %5.0241.7061.9874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย5,195.69954.0081.6 %5.0362.5433.7990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,657.001,584.0072.0 %5.0195.6355.0571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท5,094.491,302.0074.4 %5.0227.2735.5684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ5,921.61875.0085.2 %5.0191.2235.8281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,776.531,052.0078.0 %5.0186.3624.0587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,960.17910.0081.7 %5.0316.8235.5788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้6,982.43645.0090.8 %5.0120.3833.0172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,681.43744.0084.1 %5.0158.7249.8968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน7,499.90540.0092.8 %5.0191.7727.6885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,586.77461.0089.9 %5.0194.7420.6789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง5,648.79415.0092.7 %5.0294.6666.1277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,826.091,444.0070.1 %5.0144.1751.3564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,284.425,347.35-1.2 %0.01,214.37854.6729.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี5,101.303,930.0023.0 %5.01,003.88516.2948.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,801.792,550.0046.9 %5.0547.50256.9153.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,552.201,350.0062.0 %5.0528.51261.7850.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,261.182,933.0031.2 %5.0832.721,467.27-76.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,481.114,190.16-68.9 %0.0436.21381.6612.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,974.933,300.0044.8 %5.01,384.171,376.250.6 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,187.532,445.0041.6 %5.0756.74230.3769.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี11,109.0817,321.00-55.9 %0.01,365.22492.4163.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,399.598,619.3117.1 %5.02,746.85228.0091.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,437.322,122.0052.2 %5.0851.73456.1546.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,933.614,255.6613.7 %5.01,421.91108.2092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 210,760.016,247.7041.9 %5.03,775.731,165.6569.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,320.008,285.600.4 %0.52,175.99152.0093.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,816.811,680.0065.1 %5.0579.0757.1590.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,675.122,224.0039.5 %5.0509.43314.8238.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี4,272.78103.0097.6 %5.0775.74365.0852.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,185.257,702.8016.1 %5.01,207.25907.0024.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,205.442,086.9679.6 %5.01,479.25204.3086.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,376.383,533.0034.3 %5.0609.49289.7552.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,161.4212,530.704.8 %2.02,107.0035.1198.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี19,221.902,303.0088.0 %5.06,138.20150.6897.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี4,414.742,140.0051.5 %5.0813.69652.6519.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,871.573,966.0018.6 %5.0908.77292.6267.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี5,093.843,643.0028.5 %5.01,041.76612.4541.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,944.505,974.00-0.5 %0.0737.6235.1095.2 %5.0
สพ.สระบุรี15,718.6310,325.0034.3 %5.0614.83401.9534.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี51,263.1857,665.90-12.5 %0.0841.11744.5411.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี3,368.1956.0098.3 %5.0420.40138.5667.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,950.631,468.4975.3 %5.0813.69346.7557.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี5,730.032,561.0055.3 %5.0699.59377.5346.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,696.178,111.04-5.4 %0.01,498.30339.1577.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,890.731,680.0065.6 %5.01,022.90239.5076.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,666.554,662.5517.7 %5.0699.59458.4634.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 130,653.2713,720.1255.2 %5.0931.19533.8042.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,926.8813,568.0066.0 %5.01,524.77376.7375.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี111,301.846,542.2594.1 %5.0380.19602.13-58.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี93,675.66116,885.00-24.8 %0.01,447.72808.4544.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,619.5617,104.8047.6 %5.0744.81297.9060.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์48,873.5966,768.00-36.6 %0.01,067.65620.0941.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี105,359.4068,848.0034.7 %5.0696.01906.16-30.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี34,257.6138,676.00-12.9 %0.0721.28948.34-31.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี56,890.0125,795.9954.7 %5.0596.77817.55-37.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค48,391.2723,412.0051.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี20,571.7316,579.4819.4 %5.01,867.771,605.1514.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,198.9610,012.0017.9 %5.03,437.102,060.5040.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี31,211.8016,968.0045.6 %5.01,598.67304.5481.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,023.9717,030.0031.9 %5.01,054.21264.4374.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,670.054,580.0031.3 %5.01,003.881,010.03-0.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,354.841,525.0054.5 %5.0452.40192.1557.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี41,984.7112,787.0069.5 %5.03,467.183,097.0410.7 %5.0
รวม 1,131,672 726,035 35.84 % 72,220 31,068 56.98 %