สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,157.09526.0087.3 %5.0420.7771.4083.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,414.655,682.4057.6 %5.068.78124.94-81.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,051.486,271.9811.1 %5.01,219.44998.6618.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,556.541,570.0055.9 %5.0350.4247.6686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 544,346.7429,444.4933.6 %5.09,801.22732.2892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,971.2231,914.00-22.9 %0.04,267.15847.0180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 120,767.490.00100.0 %5.05,154.331,182.4477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,173.8212,061.3345.6 %5.03,586.241,496.5058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7051.1282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3651.1980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง6,979.881,362.0080.5 %5.0291.1043.8984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,460.80207.0097.6 %5.0352.2959.2683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,635.62634.0086.3 %5.0313.04105.4666.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,393.651,652.0069.4 %5.0391.42106.2772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,714.661,471.0068.8 %5.0315.61122.1361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,801.271,757.0063.4 %5.0392.5852.6386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.651.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,006.871,394.0072.2 %5.01,178.9647.5096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 17,958.592,137.0073.1 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,045.061,050.0085.1 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,144.43111.0090.3 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,567.61914.0080.0 %5.0222.9551.0977.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,857.948,475.00-44.7 %0.02,025.741,704.3015.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,663.613,107.0033.4 %5.0970.82825.3215.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 217,718.079,959.0743.8 %5.04,033.64706.1282.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,339.964,481.0029.3 %5.01,314.52377.6271.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,881.132,136.0063.7 %5.0746.39844.55-13.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,106.273,998.5921.7 %5.0907.50412.0254.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,655.011,176.0067.8 %5.0657.23480.1726.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 964,091.3063,281.001.3 %0.522,981.129,525.7058.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,029.351,719.0057.3 %5.01,457.30624.1557.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,408.011,622.0052.4 %5.0460.88502.18-9.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,440.952,457.0044.7 %5.01,162.39591.9249.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,757.469,896.40-13.0 %0.01,727.480.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,023.853,492.00-72.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,064.403,472.0031.4 %5.01,162.391,106.664.8 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี6,013.703,352.0044.3 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,109.263,443.0032.6 %5.03,343.572,669.4020.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,659.6725,389.99-17.2 %0.01,885.00356.8581.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 23,458.1313,875.1440.9 %5.07,930.964,947.6037.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)11,965.3115,994.00-33.7 %0.03,028.861,036.4565.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,181.692,525.0039.6 %5.0838.72377.2355.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)23,964.557,843.6767.3 %5.07,224.72842.1788.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)22,764.1111,344.0250.2 %5.08,317.24912.0189.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,683.761,357.0076.1 %5.01,428.61134.7190.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,630.471,214.8066.5 %5.0558.06504.639.6 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี7,340.709,809.00-33.6 %0.01,350.60491.0263.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี53,780.6030,214.4043.8 %5.016,601.10303.7998.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี6,514.664,890.0024.9 %5.0926.29513.7844.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,738.151,099.0070.6 %5.0603.08348.5542.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,295.1923,717.86-155.2 %0.01,840.00195.8289.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,289.403,336.0022.2 %5.01,010.26600.1540.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี9,590.096,089.4036.5 %5.01,318.70409.9168.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,145.5111,022.43-54.3 %0.01,980.081,170.8740.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,882.916,106.23-25.1 %0.0916.78178.1380.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 88,831.9716,757.0081.1 %5.0760.25451.8340.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,251.358,585.0050.2 %5.0777.04290.7062.6 %5.0
รจก.ชลบุรี 430,464.03245,645.0042.9 %5.03,765.692,475.6334.3 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา144,616.3434,454.1876.2 %5.01,855.441,132.2739.0 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 48,062.5948,062.590.0 %0.5743.18663.1010.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,708.1314,832.005.6 %2.52,071.241,997.743.5 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,983.122,841.004.8 %2.0477.81414.8513.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,256.786,000.004.1 %2.01,645.321,447.8012.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี23,447.4026,482.99-12.9 %0.01,571.23908.2042.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,152.953,565.0014.2 %5.01,097.85937.6514.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,135.5712,931.87-27.6 %0.01,865.981,661.8810.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,991.112,663.0055.6 %5.01,385.07855.0038.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,096.605,630.0720.7 %5.0729.22649.6010.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,578.389,685.368.4 %4.0879.34731.7916.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง14,223.1212,593.4311.5 %5.0940.76704.3625.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 185,158.6882,158.683.5 %1.5922.24738.1820.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 219,883.1017,384.0012.6 %5.01,162.551,144.751.5 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 346,308.4236,308.4221.6 %5.0625.58638.61-2.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,613.5317,930.6543.3 %5.0433.75310.6528.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,498.6115,485.0036.8 %5.0291.86278.314.6 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,649.9670,486.00-2.7 %0.01,382.601,075.4022.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ70,774.16103,219.36-45.8 %0.0900.202,170.09-141.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี117,353.3582,179.0130.0 %5.0726.29707.352.6 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี50,202.2037,804.3224.7 %5.0834.161,246.91-49.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน92,461.7945,698.0050.6 %5.0484.021,187.50-145.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,488.208,654.0081.8 %5.0796.26609.9023.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,965.0923,540.3021.4 %5.0624.34514.9017.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)28,232.2643,770.07-55.0 %0.0585.35682.85-16.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี31,526.2734,348.00-9.0 %0.01,913.352,478.57-29.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,437.545,648.8850.6 %5.03,185.333,156.000.9 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี19,313.0135,087.00-81.7 %0.0546.07449.3517.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,658.101,423.0061.1 %5.01,745.20477.3572.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,314.9618,384.0013.8 %5.0849.52179.2878.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,586.265,664.7414.0 %5.0991.251,005.66-1.5 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,741.8916,511.00-113.3 %0.01,571.42397.0874.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,880.905,720.162.7 %1.01,449.51571.9060.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,435.223,962.0027.1 %5.01,194.1375.0793.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,342.333,462.00-3.6 %0.0485.41607.10-25.1 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 241,797.6337,225.0010.9 %5.010,259.3610,430.64-1.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี61,756.0928,965.5553.1 %5.08,626.978,374.842.9 %1.0
รวม 2,319,604 1,633,802 29.57 % 194,296 94,769 51.22 %