สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,722.50943.0065.4 %5.0169.49180.54-6.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง781,060.383,354.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,971.4611,448.90-91.7 %0.0129.8822.9582.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,351.804,107.345.6 %2.5848.81196.0676.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง5,113.542,616.0048.8 %5.0679.76117.5682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง47,012.4832,095.0031.7 %5.03,817.402,735.5428.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4059.9077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 15,203.31736.0085.9 %5.0244.3360.4975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,276.551,285.0075.6 %5.0233.9449.4078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,689.491,806.0061.5 %5.0366.74115.5868.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,643.00418.0091.0 %5.0137.8851.6162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,784.03526.0089.0 %5.0223.101.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,638.261,229.0073.5 %5.0332.09102.1269.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,060.87262.0091.4 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา5,725.37811.0085.8 %5.0158.8383.4847.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด11,044.018,259.4525.2 %5.01,478.43210.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,900.252,227.0054.6 %5.02,043.99685.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 24,022.652,632.0034.6 %5.0708.14668.855.5 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,818.081,833.0052.0 %5.0471.35203.2156.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,256.722,857.0032.9 %5.0906.17427.8352.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,792.381,410.0070.6 %5.0603.62120.7480.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,752.121,151.0069.3 %5.0565.66211.9062.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,242.094,442.3528.8 %5.01,190.751,033.2213.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,403.624,120.006.4 %3.0842.81305.0063.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,172.216,064.00-17.2 %0.01,591.7763.2596.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,893.911,999.0059.2 %5.01,003.03587.7141.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,056.841,192.0070.6 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง14,091.7118,301.01-29.9 %0.02,391.20501.2279.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,375.232,990.0031.7 %5.0755.82426.4443.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,493.491,098.0075.6 %5.0850.90102.0788.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง4,060.23268.0093.4 %5.0603.69244.2759.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,669.263,382.0027.6 %5.0774.84334.1456.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,872.112,394.0038.2 %5.0554.16157.0171.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,538.2813,621.19-108.3 %0.01,477.53147.3590.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,860.463,348.0031.1 %5.0850.90295.5065.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,677.392,540.0055.3 %5.0907.95263.8270.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,778.574,935.0036.6 %5.01,155.16687.4040.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง5,010.143,794.6624.3 %5.0869.9282.0490.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง68,278.4419,161.3371.9 %5.0823.54288.3265.0 %5.0
สพ.ระยอง114,431.6828,742.0074.9 %5.0387.18219.0443.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 338,610.1619,267.1694.3 %5.0322.76599.62-85.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,005.561,537.0048.9 %5.0394.48195.5650.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,284.535,774.648.1 %4.01,212.20421.3865.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,203.902,873.0031.7 %5.0850.90385.4754.7 %5.0
สปส.จ.ระยอง11,739.0416,108.00-37.2 %0.01,516.461,132.5325.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,892.801,170.0080.1 %5.0546.64150.2772.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,617.467,402.26-104.6 %0.0484.25380.5321.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,222.324,589.50-8.7 %0.0816.79120.5685.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 125,476.5114,987.6741.2 %5.01,520.001,065.1829.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 233,651.219,944.0070.4 %5.01,116.571,021.408.5 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ24,817.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง183,090.1484,220.0054.0 %5.01,205.64613.6249.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด61,494.8858,940.004.2 %2.0563.46944.04-67.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย45,702.4158,104.00-27.1 %0.0869.32387.6555.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง31,829.6157,960.00-82.1 %0.0669.33482.6527.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,307.8718,128.0045.6 %5.0582.76408.4929.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,803.7123,475.80-200.8 %0.01,571.721,964.74-25.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,920.664,369.0011.2 %5.01,041.06263.2574.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง590.57652.00-10.4 %0.0394.52211.1646.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง53,787.013,787.5293.0 %5.07,763.648,764.04-12.9 %0.0
รวม 2,052,975 597,689 70.89 % 55,810 31,556 43.46 %