สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,937.251.00100.0 %5.0456.89100.4078.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 784,015.7131,188.0062.9 %5.0325.63186.3142.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี12,091.317,524.0037.8 %5.079.30163.04-105.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54135.8129.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,461.762,288.0033.9 %5.0666.0739.3194.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,462.241,818.0047.5 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี31,174.0014,632.0053.1 %5.02,814.88795.2671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,209.751,608.0069.1 %5.0280.6544.6184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,526.72466.0089.7 %5.0204.7151.4474.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,491.74488.0089.1 %5.0286.9034.6887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,340.50739.0083.0 %5.0189.4653.2271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,316.54426.0090.1 %5.0176.6552.0970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,335.87378.0091.3 %5.0306.6170.9376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,142.11475.0088.5 %5.0350.1769.9180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว4,257.20486.0088.6 %5.0399.2754.1886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,342.88795.0081.7 %5.0234.2153.5377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,327.19332.0092.3 %5.0215.6853.2775.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,374.916,345.8914.0 %5.01,152.94495.0957.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,413.333,639.3617.5 %5.01,027.371,023.890.3 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,991.051,228.0058.9 %5.0491.77319.7435.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน3,091.911,330.2057.0 %5.0363.66257.5529.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,304.872,312.0046.3 %5.01,008.36380.3062.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,546.361,601.0054.9 %5.0704.10321.1054.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,138.141,594.0049.2 %5.0532.88331.2937.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,618.603,141.0032.0 %5.01,122.451,656.81-47.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,277.803,398.0020.6 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,692.932,639.0053.6 %5.01,381.50444.8767.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,864.362,235.0042.2 %5.0818.2094.6288.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,055.7715,225.23-68.1 %0.01,559.82701.7555.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,871.641,602.0058.6 %5.0818.20925.21-13.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,408.921,077.0068.4 %5.0894.2647.7894.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,250.75745.0077.1 %5.0590.00278.3852.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,255.484,706.40-10.6 %0.0951.31365.2861.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,584.6128,648.01-83.8 %0.02,225.381,521.9831.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,702.306,103.00-29.8 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,275.602,804.0034.4 %5.0761.15213.8071.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี12,757.7211,246.0011.8 %5.01,160.48305.5673.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,268.912,210.0032.4 %5.0590.00425.3527.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,120.332,991.0027.4 %5.0913.28416.0754.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,556.741,821.0067.2 %5.0742.13320.6156.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,228.882,784.0034.2 %5.0913.28612.9732.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,396.892,240.0034.1 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,653.787,226.0038.0 %5.0419.50157.8862.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 48,809.6986,576.00-77.4 %0.0811.79388.9852.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,299.6715,668.01-27.4 %0.0475.80569.94-19.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,279.362,934.6510.5 %5.0532.9658.4789.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,836.592,993.0048.7 %5.0728.70386.1547.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,480.542,370.0031.9 %5.0666.07229.5265.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,678.393,675.0035.3 %5.01,084.42396.4863.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,400.193,315.0024.7 %5.01,084.42269.3775.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,134.934,392.00-40.1 %0.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 115,766.7910,872.0131.0 %5.01,270.27695.8445.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,462.927,058.0065.5 %5.01,519.14499.7867.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด8,923.846,372.9628.6 %5.01,953.72719.7363.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,351.586,852.13-57.5 %0.0359.34385.46-7.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี75,906.14109,691.00-44.5 %0.01,452.061,587.38-9.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,517.3312,656.0046.2 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม29,850.9617,120.0042.6 %5.0680.63296.3656.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,215.5918,516.1626.6 %5.0752.57541.8228.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,085.6330,975.0132.8 %5.01,714.131,726.61-0.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,614.512,335.0035.4 %5.0723.1249.9593.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี3,161.081,010.0068.0 %5.0551.97222.5659.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี131,260.2517,185.6786.9 %5.052,662.445,566.6189.4 %5.0
รวม 797,171 547,104 31.37 % 102,115 28,915 71.68 %