สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,806.69947.0075.1 %5.0351.75120.0565.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด22,660.539,405.5058.5 %5.058.3791.65-57.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,005.337,140.50-42.7 %0.069.3240.1142.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,394.061,986.0041.5 %5.0539.21175.0167.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,737.971,036.1578.1 %5.0513.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด16,906.1615,196.0010.1 %5.01,832.29681.0062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,891.041.00100.0 %5.0219.6817.9691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,764.66598.0087.4 %5.0311.9356.5781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,343.83465.0089.3 %5.0222.7143.1380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,312.63458.0089.4 %5.0150.7252.3965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,788.48550.0085.5 %5.0312.2460.4180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,422.77372.0091.6 %5.0272.5195.6464.9 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,444.8316,058.40-70.0 %0.0955.43479.0849.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,710.914,085.8613.3 %5.01,036.171,084.90-4.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง3,071.96593.0080.7 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,615.391,423.0060.6 %5.0425.1198.8076.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,301.881,773.0058.8 %5.0900.51530.3641.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,483.851,055.0069.7 %5.0577.24216.2562.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,305.751,213.0063.3 %5.0615.27401.9234.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,690.321,726.0069.7 %5.01,090.6738.7596.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,814.463,364.00-85.4 %0.0403.12689.43-71.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,380.121,105.0074.8 %5.0976.57849.2613.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,219.852,876.7010.7 %5.0506.33521.99-3.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,592.0811,277.9227.7 %5.01,052.64280.2673.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,448.681,353.0060.8 %5.0805.43479.8340.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,721.43592.0084.1 %5.0672.32114.4483.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,054.13779.0074.5 %5.0463.14313.6232.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,631.062,956.0918.6 %5.0710.35250.1764.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,822.9521,637.00-348.6 %0.0995.591,047.15-5.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,615.905,494.0017.0 %5.0629.76380.0039.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,692.551,773.0052.0 %5.0653.30157.2275.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,515.436,115.88-35.4 %0.0736.40121.3083.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,281.411,111.0066.1 %5.0539.21412.3923.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,614.603,335.607.7 %3.5704.05511.1927.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,625.401,135.0068.7 %5.0418.35388.327.2 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,282.952,848.0013.2 %5.0526.25339.7835.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด584.013,013.20-416.0 %0.0279.4547.7182.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,226.461,957.0039.3 %5.0561.84183.0167.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 552,007.8140,908.2092.6 %5.0521.791,715.86-228.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,094.385,425.00-32.5 %0.0169.88118.0030.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,951.01666.0077.4 %5.0368.06101.6872.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,560.252,486.0055.3 %5.01,109.69382.8565.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,578.911,150.0067.9 %5.0615.27138.9977.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,843.702,771.0042.8 %5.0783.78526.0132.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,453.311,412.0068.3 %5.0957.56191.3680.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,358.583,204.1826.5 %5.0380.7385.1977.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,366.23132.4098.9 %5.01,337.97827.5538.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด128,178.3249,151.3061.7 %5.0917.351,195.46-30.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด21,114.1822,516.71-6.6 %0.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,684.899,645.0057.5 %5.0553.50309.9544.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,307.2717,763.49-143.1 %0.01,314.021,018.9122.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,579.261,865.8047.9 %5.0596.25247.7858.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,975.16740.0075.1 %5.0205.78220.07-6.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 11,109.9614,139.99-27.3 %0.02,972.514,340.83-46.0 %0.0
รวม 987,946 312,783 68.34 % 35,839 22,794 36.40 %