สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,003.79631.0037.1 %5.0601.76124.8079.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,774.582,849.1024.5 %5.0452.24183.4559.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,606.294,998.00-38.6 %0.0658.810.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,335.071,505.0054.9 %5.0601.7646.2692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา23,710.4923,164.722.3 %1.04,481.021,184.1573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,220.721,725.0067.0 %5.0368.77104.0671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,610.92960.0079.2 %5.0215.09110.7148.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,634.64778.0083.2 %5.0330.7154.5383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,365.84617.0085.9 %5.0369.1299.2373.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,651.521,214.0073.9 %5.0257.9138.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,572.491,019.0077.7 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,468.321,238.0072.3 %5.0265.6470.2473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,945.48501.0087.3 %5.0219.7853.4975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,192.80259.0093.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,002.55353.0091.2 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,132.202,392.0053.4 %5.01,172.24981.5416.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,657.753,173.0031.9 %5.01,134.21686.1839.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,432.542,082.0039.3 %5.0677.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,254.341,074.0067.0 %5.0487.66293.0639.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,284.174,263.000.5 %0.5867.98745.6614.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,624.074,481.3720.3 %5.01,833.52998.9645.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,243.582,789.00-24.3 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา5,068.123,570.0029.6 %5.01,153.25962.2016.6 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา5,033.906,742.20-33.9 %0.01,115.72177.1184.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,450.612,713.4867.9 %5.01,575.52879.9544.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,323.142,602.00-96.7 %0.0422.42283.5232.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,102.451,065.0074.0 %5.0848.9754.1993.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,192.501,962.0038.5 %5.0544.71129.5576.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,521.854,765.00-5.4 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,778.310.00100.0 %5.01,647.64345.9879.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,497.865,914.009.0 %4.51,077.16551.9748.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา4,029.691,218.0069.8 %5.0772.90118.0884.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,439.9417,858.00-177.3 %0.01,533.5459.1696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,500.533,208.00-113.8 %0.0716.38551.9323.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,381.692,747.0049.0 %5.0906.02357.6660.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา4,027.801,278.0068.3 %5.0772.90108.9385.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,592.752,582.0053.8 %5.01,651.54767.7753.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,910.613,598.008.0 %4.0658.810.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา12,265.272,797.0077.2 %5.0715.86234.6567.2 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,520.1568,633.462.7 %1.01,068.24590.7244.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,266.271,115.0073.9 %5.0571.9949.4991.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,436.754,987.7932.9 %5.01,149.00311.8172.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,428.971,735.0060.8 %5.0772.90425.2245.0 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,740.4121,857.53-124.4 %0.01,704.22907.6746.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,951.992,234.0043.5 %5.0507.28142.9871.8 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,603.5210,023.45-525.1 %0.0540.71400.1726.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา18,660.518,154.9056.3 %5.01,809.2716.8599.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 139,315.8628,660.7527.1 %5.0990.39591.9240.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 227,108.7111,373.1358.0 %5.01,649.68858.8047.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,872.064,616.63-19.2 %0.0345.93411.91-19.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,124.7627,404.009.0 %4.5833.10529.0536.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา68,106.0179,379.99-16.6 %0.01,314.25797.1039.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา113,794.9255,648.0051.1 %5.0764.41833.49-9.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,239.0016,301.1226.7 %5.0673.13805.37-19.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,397.2220,106.00-15.6 %0.0638.61425.1333.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง45,808.0727,408.0040.2 %5.0655.58615.606.1 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม20,483.2825,243.00-23.2 %0.0744.8227.0096.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา11,471.3921,639.94-88.6 %0.01,740.231,736.340.2 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,106.383,943.004.0 %2.0790.43631.0120.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,311.39756.0077.2 %5.0506.689,903.50-1,854.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา17,006.2614,708.0013.5 %5.03,351.977,971.96-137.8 %0.0
รวม 734,817 582,615 20.71 % 55,490 40,347 27.29 %