สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,712.64618.0077.2 %5.0397.29226.5943.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,834.491,713.0055.3 %5.0682.54118.1282.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,677.352,062.2043.9 %5.0625.4932.1894.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี26,073.6023,605.929.5 %4.52,622.161,388.9047.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,047.881,201.0080.1 %5.0260.1593.1064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี5,311.091,158.0078.2 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,224.181,388.0073.4 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,670.36729.0084.4 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,756.61380.0092.0 %5.0166.1739.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,587.74567.0087.6 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,679.51380.0091.9 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,284.302,585.0039.7 %5.0636.42675.36-6.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,931.151,514.1048.3 %5.0447.05359.5919.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,238.263,351.0653.7 %5.01,195.99292.0375.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,378.591,460.0056.8 %5.0644.50450.7730.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,620.72781.0078.4 %5.0606.42404.6033.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,543.062,037.0068.9 %5.01,687.741,477.0212.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,094.544,243.70-102.6 %0.0475.30213.7255.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,963.842,128.2057.1 %5.01,233.99973.6921.1 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,129.361,999.0051.6 %5.0796.63365.2154.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,584.7118,673.99-146.2 %0.01,291.05240.1781.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,929.251,695.0056.9 %5.0719.91528.9826.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,091.0110,041.2023.3 %5.04,119.51274.4593.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,800.808,798.0118.5 %5.03,614.56347.9590.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,624.62941.0074.0 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,871.681,124.0060.9 %5.0843.93495.8641.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,721.203,450.307.3 %3.5777.61307.6260.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,383.451.00100.0 %5.01,348.101.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี4,033.021,910.0052.6 %5.0758.77331.6456.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี5,569.3022,864.00-310.5 %0.0987.01143.3985.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,984.7918,684.00-24.7 %0.01,802.10841.8553.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,092.841,874.0084.5 %5.0587.45410.6330.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,912.771,694.0065.5 %5.0720.56195.4172.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,520.312,887.0018.0 %5.0734.66350.8352.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี5,314.322,211.6058.4 %5.01,233.93581.1752.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,596.364,329.00-20.4 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,732.872,396.0012.3 %5.01,101.66199.7981.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 656,109.0031,788.0795.2 %5.05,648.37536.9190.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,823.8222,281.00-361.9 %0.0310.44447.51-44.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,222.33954.0070.4 %5.0454.34198.3256.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,410.822,746.0019.5 %5.0682.29258.4162.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,811.011.00100.0 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,501.364,667.70-3.7 %0.0986.80353.2964.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,704.462,629.0044.1 %5.0724.01297.9158.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,845.773,803.4321.5 %5.0995.24837.1515.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,747.602,310.4338.3 %5.0682.53292.2657.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 121,354.3533,314.56-56.0 %0.01,859.15950.0048.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก13,491.438,290.0538.6 %5.02,902.881,101.9562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,286.6911,161.86-111.1 %0.01,851.43941.4349.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,046.931.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี73,534.3820,891.2871.6 %5.0485.61835.26-72.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี83,656.14134,079.00-60.3 %0.01,511.041,130.2025.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน27,274.0025,956.004.8 %2.0668.38423.5036.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี84,248.4823,201.0072.5 %5.0657.60609.037.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี305,081.2839,948.0086.9 %5.03,169.93577.2481.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,158.211.00100.0 %5.01,567.040.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 4,222.893,632.0014.0 %5.0815.17779.274.4 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี3,210.46821.0074.4 %5.09,049.03176.2098.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี15,642.701.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,555,907 529,954 65.94 % 76,351 23,494 69.23 %