สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,918.47620.0078.8 %5.0351.03104.5070.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,720.164,678.7463.2 %5.0632.34123.6080.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,674.1055.0098.5 %5.0556.2398.0982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,593.9112,708.0012.9 %5.01,666.04547.3767.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,531.72830.0085.0 %5.0237.4595.8859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,369.32982.0081.7 %5.0285.1062.0278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี5,110.56367.0092.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4857.5577.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก4,041.671,223.0069.7 %5.0670.28564.5915.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,602.801,402.0061.1 %5.0499.23290.3341.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,682.971,933.0058.7 %5.0917.58406.2055.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,506.182,335.0033.4 %5.0518.24248.3252.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,406.271,391.0059.2 %5.0480.21166.4265.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,212.742,589.0080.4 %5.0955.61683.3328.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,045.644,663.20-128.0 %0.0417.3124.2794.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก5,080.013,206.8836.9 %5.0993.64567.1842.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,817.361,774.8053.5 %5.0632.3410.0598.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,035.9510,109.59-25.8 %0.01,621.1757.3696.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,830.021,584.0058.6 %5.0594.31245.7358.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,751.304,079.14-8.7 %0.0613.3247.5092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,209.311,079.0066.4 %5.0404.15233.9342.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก4,165.792,218.0046.8 %5.0670.37296.1355.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,636.2318,296.00-224.6 %0.01,221.831,946.94-59.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,998.374,858.0019.0 %5.01,354.95307.5377.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,677.451,894.0048.5 %5.0670.37337.5149.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,696.7015,470.34-59.5 %0.01,906.41109.0194.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,392.851,981.0041.6 %5.0480.21315.3034.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก4,046.742,407.0040.5 %5.0670.33296.8655.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,745.601,855.0050.5 %5.0651.35274.3557.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,334.372,978.0059.4 %5.0841.51486.9042.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,250.923,378.0020.5 %5.0337.4152.0184.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก12,090.232,250.0081.4 %5.0556.27251.3954.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก22,084.5024,072.00-9.0 %0.0449.591,068.78-137.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,111.471,206.0061.2 %5.0328.0895.3470.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,400.361,528.0055.1 %5.0556.27286.4248.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก665.581,571.00-136.0 %0.0385.13212.8044.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,842.264,615.7121.0 %5.0879.50205.3076.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,804.051,393.0076.0 %5.0936.59639.0631.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,839.202,501.6934.8 %5.0575.29307.2646.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,554.1415,230.6053.2 %5.01,197.42836.2230.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,676.297,516.06-104.4 %0.0289.1940.7085.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก58,676.3991,080.00-55.2 %0.01,085.82662.5239.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก57,774.6219,036.0067.1 %5.0434.041,039.30-139.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์34,707.9616,692.0051.9 %5.0477.31891.97-86.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,949.2414,238.91-59.1 %0.01,250.661,193.614.6 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,509.502,520.0028.2 %5.0594.31346.8541.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,160.61726.0077.0 %5.0347.10223.1635.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,730.0912,036.0068.9 %5.03,829.485,532.05-44.5 %0.0
รวม 462,662 331,159 28.42 % 36,273 22,889 36.90 %