สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว3,036.19564.0081.4 %5.0459.07228.3750.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,830.235,411.0050.0 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ324.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,714.541,438.0061.3 %5.0744.32317.7557.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,668.9115,181.00-313.8 %0.0687.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,739.263,888.0269.5 %5.01,790.19794.6555.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว5,353.07915.0082.9 %5.0288.1717.9393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,786.32371.0092.2 %5.0305.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,632.60584.0087.4 %5.0444.9398.8177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,354.72817.0081.2 %5.0276.3972.8373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,685.52739.0084.2 %5.0333.2653.1484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,271.53888.0083.2 %5.0405.9351.6387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,991.59437.0089.1 %5.0239.1142.3882.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ26,225.3229,942.00-14.2 %0.01,660.271,354.6818.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,358.182,727.0049.1 %5.01,181.682,123.88-79.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,688.351,262.0065.8 %5.0478.09248.9247.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,055.342,262.4067.9 %5.0604.74169.7171.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,617.481,836.0060.2 %5.01,086.60653.2939.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,648.351,274.0065.1 %5.0687.27325.8352.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,394.911,659.2151.1 %5.0419.52544.99-29.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,530.301,600.0064.7 %5.01,105.622,064.35-86.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,158.24498.0076.9 %5.0501.11755.19-50.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,299.311,145.0073.4 %5.0953.49494.5948.1 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว5,239.074,875.006.9 %3.01,259.3768.9294.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว10,042.7013,309.55-32.5 %0.01,352.82207.9484.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,403.501,119.0079.3 %5.0687.27878.54-27.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,347.83976.0077.6 %5.0820.38173.4778.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,330.07627.0081.2 %5.0592.18457.4122.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,064.313,728.478.3 %4.0915.46354.2461.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,338.2953,603.05-745.7 %0.01,371.842,200.00-60.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ6,820.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,122.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,745.758,868.70-86.9 %0.01,086.60163.5984.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,243.66716.0093.6 %5.0374.97577.97-54.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,851.702,989.4022.4 %5.0782.34591.5024.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,743.831,761.00-1.0 %0.0915.46569.9037.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว5,831.771,638.0071.9 %5.0972.50608.0037.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว4,247.392,114.0050.2 %5.0611.2034.5494.3 %5.0
สพ. สระแก้ว11,680.252,479.0078.8 %5.0725.30370.8448.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 41,688.7437,784.009.4 %4.5809.831,371.67-69.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,186.72993.0068.8 %5.0516.71212.9058.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,157.161,826.0056.1 %5.0877.43808.687.8 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,300.381,005.0069.5 %5.0554.15300.5845.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,174.165,875.76-40.8 %0.0972.50495.9949.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,685.661,650.0055.2 %5.0668.25867.18-29.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,706.2717,977.57-53.6 %0.03,520.65546.5384.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,706.006,367.9949.9 %5.0861.48421.7351.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว15,474.386,304.0059.3 %5.0988.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,280.9821,563.19-18.0 %0.01,501.561,042.6330.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 232,827.5929,027.3111.6 %5.01,605.711,756.76-9.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,438.925,365.9084.0 %5.0351.13180.5948.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว62,302.0973,200.99-17.5 %0.01,306.69820.5037.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,768.3025,388.01-6.8 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น101,421.7430,256.5370.2 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,334.7217,643.19-111.7 %0.01,870.791,917.20-2.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,917.422,364.0039.7 %5.0858.41494.5442.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,762.15834.0069.8 %5.0362.47282.5222.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว82,348.9110,187.2087.6 %5.035,533.766,969.9180.4 %5.0
รวม 683,633 469,856 31.27 % 82,094 37,296 54.57 %