สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา3,270.161,035.0068.4 %5.0791.40137.3382.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา27,938.2622,928.0017.9 %5.0155.56214.48-37.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,884.06703.2093.5 %5.0109.49129.41-18.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,019.885,299.00-5.6 %0.01,486.08328.2877.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,766.111,759.5653.3 %5.01,556.4186.7494.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,384.371,784.0059.3 %5.01,067.720.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,733.206,384.8359.4 %5.03,267.8787.4897.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,581.4520,144.00-48.3 %0.02,887.792,040.6929.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 126,910.0035,112.00-30.5 %0.04,815.53996.5579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,814.273,530.0254.8 %5.0496.780.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3053.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,804.90128.0097.3 %5.0219.251.7199.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย5,199.54898.0082.7 %5.0357.7367.4181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,122.48819.0084.0 %5.0262.6152.2980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,452.39202.0095.5 %5.0241.8196.0060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,482.76589.0086.9 %5.0468.5841.8091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,374.47495.0088.7 %5.0259.4377.8470.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,639.05765.0083.5 %5.0412.3580.7580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,264.43539.0087.4 %5.0249.7877.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,238.35557.0086.9 %5.0278.7270.7174.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,391.09423.0090.4 %5.0171.0418.0189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,120.56506.0087.7 %5.0234.6415.5893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,397.21518.0088.2 %5.0420.3063.6184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,376.67707.0083.8 %5.0281.0383.9070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,144.23315.0092.4 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,494.70329.0092.7 %5.0278.1569.3875.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,791.79653.0086.4 %5.0370.7932.3591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,542.481,212.0078.1 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,834.16829.0082.9 %5.0316.0970.0777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,699.15677.0085.6 %5.0519.2663.5387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,502.531,163.0074.2 %5.0469.1099.0978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,777.27743.0084.4 %5.0388.29104.0273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย5,085.70937.0081.6 %5.0403.2082.3579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,579.31477.0089.6 %5.0344.4410.9896.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,060.5692.0097.7 %5.0314.0718.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,464.70220.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 39,651.138,572.0811.2 %5.02,604.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,719.545,219.7540.1 %5.02,731.03602.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา4,067.812,434.5040.2 %5.01,076.64302.1071.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,891.411,201.0058.5 %5.0390.00304.0022.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,934.11975.0066.8 %5.0616.21332.5046.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่3,294.681,709.7048.1 %5.0995.29313.5068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย3,183.51562.8082.3 %5.0507.80332.5034.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,376.152,584.5023.4 %5.0647.99342.0047.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,990.953,111.0022.0 %5.01,000.57417.0058.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา6,098.164,783.0021.6 %5.01,723.181,460.1815.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,877.381,278.6467.0 %5.01,514.74325.1978.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา9,320.361,283.0086.2 %5.01,038.60613.9740.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 869,984.8477,849.00-11.2 %0.025,771.606,398.8575.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,349.252,172.0050.1 %5.0915.59241.6373.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,376.32869.0074.3 %5.0829.43449.3545.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,054.354,991.0066.8 %5.04,765.742,841.8140.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์102,526.2290,200.0012.0 %5.03,814.6638,792.76-916.9 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,728.874,703.0017.9 %5.01,300.865,279.15-305.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,313.9913,553.005.3 %2.51,697.70997.3541.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,747.336,423.20-133.8 %0.0731.071,094.49-49.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,850.783,000.0061.8 %5.02,578.901,235.4852.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,930.268,442.03-21.8 %0.02,046.45757.2363.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,144.342,598.8737.3 %5.01,346.541,479.55-9.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา21,114.8829,112.07-37.9 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 56,368.341.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,984.6527,870.44-132.6 %0.04,283.030.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,351.088,682.00-4.0 %0.02,669.56508.8580.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,490.153,329.0025.9 %5.0951.27204.7778.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,158.485,786.00-39.1 %0.01,304.83649.7550.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)11,348.0010,576.006.8 %3.03,399.812,116.1637.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 512,634.9111,632.007.9 %3.53,399.102,033.2540.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,247.101.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,506.88582.0083.4 %5.0105.60119.09-12.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,864.03328.0082.4 %5.051.1267.11-31.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,716.87704.0059.0 %5.030.56119.13-289.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,021.861.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,645.98885.5075.7 %5.0930.94576.7438.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,939.243,537.0028.4 %5.01,361.89600.6355.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,146.6113,380.00-87.2 %0.01,913.341,820.734.8 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,658.761.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,290.212,174.0058.9 %5.01,247.78439.2864.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,846.801.00100.0 %5.02,769.060.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,819.246,090.0022.1 %5.02,931.60520.6082.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,316.482,276.0081.5 %5.01,228.76336.3072.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,438.073,485.0021.5 %5.01,266.80722.7842.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,769.372,017.0065.0 %5.01,723.18498.7871.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา7,313.13891.6487.8 %5.01,362.51921.5032.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,976.547,340.00-5.2 %0.01,086.6566.4093.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา96,927.7826,182.0073.0 %5.0911.67331.8363.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา46,031.9311,121.0075.8 %5.0932.94502.8446.1 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 61,951.5866,320.00-7.1 %0.01,632.32788.9551.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 95,451.691.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 66,280.20109,584.51-65.3 %0.01,688.151,263.5025.2 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา64,645.53497,131.00-669.0 %0.01,775.891,236.3930.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,309.8722,864.00-102.2 %0.02,795.031,487.6446.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,812.311.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,947.056,351.008.6 %4.01,592.22809.4049.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา457,168.9118,862.0095.9 %5.020,652.23855.0095.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,206.941.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,451.1912,250.00-64.4 %0.02,312.69544.8176.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,363.433,161.4927.5 %5.01,342.86385.4471.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา8,044.015,096.0036.6 %5.02,485.511,747.5229.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,451.981.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,560.572,981.2446.4 %5.0865.6188.0089.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา24,626.326,640.0073.0 %5.02,289.00393.8182.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 189,172.2518,430.0079.3 %5.0999.591,007.76-0.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 229,759.7616,189.4445.6 %5.0640.22716.19-11.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 315,714.405,348.7666.0 %5.01,988.79362.9081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 426,035.8315,892.0039.0 %5.01,678.25511.2169.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5108,137.3317,886.4083.5 %5.01,594.23412.7674.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 657,413.2013,498.4776.5 %5.01,297.65448.3265.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,710.0512,370.499.8 %4.51,581.51623.1060.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา26,175.2413,660.3547.8 %5.01,048.62496.2452.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,310.611.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา118,648.781.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,622.281.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,070.501.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ38,880.251.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา174,330.981.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา51,942.3618,620.0064.2 %5.01,020.2597.3590.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,833.5752,216.00-9.2 %0.01,396.76251.9882.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง68,900.7217,971.7773.9 %5.01,261.091,030.3318.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย45,942.541.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,473.111,688.0051.4 %5.01,899.12193.3989.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่89,794.6144,528.0050.4 %5.01,355.85930.3531.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา67,931.65225,692.41-232.2 %0.01,274.111,774.25-39.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง99,008.0535,640.0064.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,514.2046,858.00-24.9 %0.03,071.204,703.02-53.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา17,252.3413,273.8723.1 %5.05,393.672,409.4855.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา49,993.2934,146.0031.7 %5.0679.62976.43-43.7 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6971.0594.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา49,221.5136,647.8125.5 %5.03,780.810.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,478.113,038.0032.2 %5.01,285.81952.2325.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,770.216,840.0012.0 %5.02,157.711,084.0249.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 23,531.501,141.0067.7 %5.01,461.3521.0998.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,127.592,370.0042.6 %5.01,188.23562.6852.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 353,656.3029,736.0044.6 %5.015,776.716,793.1856.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,935.161.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,249,041 1,974,910 39.22 % 245,933 119,509 51.41 %