สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,094.93885.0071.4 %5.0281.00123.2056.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,332.875,295.000.7 %0.5737.3857.0692.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,611.871,618.0055.2 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 136,251.2044,301.06-22.2 %0.03,856.01785.6579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,307.9333,613.26-18.7 %0.03,829.45842.1178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,681.7726,701.03-12.7 %0.03,418.64904.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,009.604,697.906.2 %3.0338.0576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,970.802,123.0064.4 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ5,030.301,617.0067.9 %5.0337.2457.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,515.531.00100.0 %5.0281.0041.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 18,312.402,740.0067.0 %5.0425.5971.3383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,360.173,395.0036.7 %5.0410.43105.5974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,344.934,150.0034.6 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,531.973,517.0022.4 %5.0338.05119.7064.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,930.438,124.00-17.2 %0.01,136.72536.7452.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,310.678,273.00-55.8 %0.0837.631,015.47-21.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,938.334,039.0018.2 %5.0946.55627.0033.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,266.902,200.0032.7 %5.0338.05233.7030.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,070.422,454.0020.1 %5.0414.11318.7523.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,691.703,456.9039.3 %5.0634.7611,418.46-1,698.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,936.433,500.00-80.7 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,254.205,321.00-1.3 %0.01,079.67792.3026.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ18,643.5522,119.00-18.6 %0.01,307.86480.0763.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,987.203,243.0018.7 %5.0585.26190.0067.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,960.062,092.0057.8 %5.01,022.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,318.201,667.0061.4 %5.0414.11368.6011.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,228.776,009.00-42.1 %0.0794.43279.1064.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ25,694.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.06ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,255.704,883.0021.9 %5.01,326.88377.0871.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,111.543,115.0069.2 %5.01,003.61142.5085.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,789.9716,804.00-147.5 %0.01,479.01108.7892.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,519.102,377.0079.4 %5.0471.16176.9462.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,257.673,399.0020.2 %5.0623.29156.6374.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,639.362,932.0036.8 %5.0493.59204.5658.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,259.378,693.0039.0 %5.01,364.91886.2235.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ6,102.739,448.00-54.8 %0.01,307.8699.2792.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,977.2424,032.0017.1 %5.01,007.33685.8731.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,893.2812,976.0073.5 %5.0801.98244.1569.6 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.380.95100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,238.201,397.0056.9 %5.0319.03289.379.3 %4.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,242.9710,274.00-41.8 %0.01,440.98337.2576.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,245.0042,000.00-22.6 %0.02,322.74260.1588.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,725.2011,703.00-51.5 %0.01,079.67620.3542.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ70,702.6758,116.0017.8 %5.05,605.471,095.8480.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,095.532,210.0056.6 %5.0661.32462.0130.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,648.377,260.00-9.2 %0.0642.30273.9957.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 123,717.9122,456.005.3 %2.5839.17753.3010.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,001.618,201.00-104.9 %0.0863.03471.3545.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,975.3313,267.00-20.9 %0.0309.22193.5037.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ101,537.90135,941.00-33.9 %0.01,493.331,110.0525.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,936.141.00100.0 %5.0648.181.0099.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ93,586.1134,887.0062.7 %5.0451.73670.70-48.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ41,508.8019,885.0052.1 %5.013,545.671,044.7592.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย385,021.09339,000.0012.0 %5.06,611.141,149.9182.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,336.275,000.00-15.3 %0.0851.48945.75-11.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,648.921,068.0070.7 %5.0300.02179.2040.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,199,867 1,008,477 15.95 % 75,222 32,502 56.79 %