สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,951.771,050.6073.4 %5.0565.34209.1763.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,754.249,987.5443.7 %5.076.93241.59-214.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,606.501,442.0060.0 %5.0928.6885.5790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์24,101.679,924.0058.8 %5.02,714.13870.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0553.3782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,689.67520.0085.9 %5.0228.9517.5892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,394.08554.0087.4 %5.0237.1838.9583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,597.72965.0079.0 %5.0404.7225.4793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,139.91661.0084.0 %5.0403.4635.5891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,456.11328.0092.6 %5.0437.8858.9986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,583.87744.0083.8 %5.0310.3481.8873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,372.94466.0089.3 %5.0322.9538.1888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,497.06542.0087.9 %5.0312.5730.7990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,208.51651.0084.5 %5.0327.0920.7693.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,687.06452.0087.7 %5.0350.680.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,448.16584.0083.1 %5.0353.5224.3993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,418.75352.0089.7 %5.0306.2617.7894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,772.19377.0090.0 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,621.20350.0090.3 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,290.52239.0094.4 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,143.34303.0090.4 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,425.66369.0091.7 %5.0376.9032.8991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,403.10430.0090.2 %5.0308.437.6297.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,771.873,084.7918.2 %5.0945.661,061.15-12.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,018.581,343.0055.5 %5.0520.87313.5039.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,775.40888.0068.0 %5.0520.18235.6054.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,187.391,580.2050.4 %5.0428.69255.5540.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,480.90929.0073.3 %5.0561.98275.5051.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,534.153,013.9633.5 %5.01,154.841,037.2010.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,224.851,207.1371.4 %5.0812.551,059.70-30.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,628.74735.0079.7 %5.0793.52637.2119.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,348.823,787.9029.2 %5.01,325.983,387.31-155.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,701.582,636.342.4 %1.0669.6321.1896.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,662.235,555.0016.6 %5.02,067.592,181.73-5.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,966.653,881.0021.9 %5.01,440.08176.8687.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์7,006.2116,849.00-140.5 %0.01,972.53387.6080.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,192,026.6065,405.3694.5 %5.08,422.96656.8092.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,566.482,079.3641.7 %5.0869.58449.5948.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,229.13641.0071.2 %5.083.18184.78-122.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,636.63900.0084.0 %5.0106.6585.3819.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,884.391,585.3759.2 %5.01,154.8485.9292.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,081.671,126.0063.5 %5.0679.44218.5267.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,956.822,605.0034.2 %5.0983.68481.0651.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์5,341.281,700.0068.2 %5.01,478.112,579.37-74.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,684.854,378.5334.5 %5.02,005.26908.9754.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,688.691,267.0052.9 %5.0527.31304.0042.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,801.5110,700.32-181.5 %0.01,070.65277.4274.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,863.131,141.6090.4 %5.0907.63473.1047.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,346.473,419.0036.1 %5.01,268.94399.2868.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,473.115,771.8639.1 %5.01,877.431,210.1635.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,387.645,831.00-32.9 %0.01,021.73783.7523.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,109.733,951.00-27.1 %0.0755.5034.4195.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์51,581.2610,564.0079.5 %5.0761.63648.4114.9 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 11,180.3111,699.18-4.6 %0.0591.861,821.69-207.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,108.541,427.9854.1 %5.0603.38259.2057.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,303.811,665.0049.6 %5.0679.44343.3649.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,495.2910,454.59-23.1 %0.01,230.88651.7147.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,638.039,459.80-258.6 %0.01,059.76954.419.9 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 171,036.1116,482.0076.8 %5.01,115.34355.8068.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 222,674.5514,388.0036.5 %5.01,416.19862.1939.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 318,200.0114,324.8021.3 %5.01,611.13493.5269.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 422,002.6213,133.3340.3 %5.02,653.75934.4564.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์16,546.9511,861.1228.3 %5.02,506.82701.0972.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,098.516,561.64-212.7 %0.0206.52269.05-30.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง23,598.6628,672.00-21.5 %0.0972.87858.3811.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,291.03121,140.00-562.3 %0.0747.28614.5117.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,870.1633,589.96-8.8 %0.01,047.00240.1277.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก92,496.1036,784.0060.2 %5.0934.31564.3339.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,868.0334,697.00-83.9 %0.02,293.253,923.47-71.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,774.513,039.0019.5 %5.0907.65750.3517.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,097.43111.0096.4 %5.0622.39501.3119.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,868,812 569,338 69.53 % 68,515 37,805 44.82 %