สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0192.80142.3226.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์36,995.0018,552.0049.9 %5.0116.99330.89-182.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,321.266,142.6034.1 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,185.004,723.62-12.9 %0.0901.04211.8976.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,045.321,108.0063.6 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์23,751.634,109.5982.7 %5.02,192.51592.3673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี5,714.09315.0094.5 %5.0364.5513.3496.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี6,171.43455.0092.6 %5.0331.2579.3476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน5,760.60283.0095.1 %5.0172.1214.4891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ6,249.03315.0095.0 %5.0310.7417.3094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง5,771.70339.0094.1 %5.0302.0314.1995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์10,413.44750.0092.8 %5.0274.6863.6576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท9,173.19569.0093.8 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ6,372.95282.0095.6 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ5,830.37153.0097.4 %5.0246.3810.9595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม5,830.3762.0098.9 %5.0223.0314.8193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ5,768.24296.0094.9 %5.0195.1811.0194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม6,140.40380.0093.8 %5.0311.3251.8083.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,970.527,945.30-14.0 %0.0903.02329.2863.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,065.645,336.92-31.3 %0.0918.04790.4013.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10255.5547.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,378.57802.0076.3 %5.0602.94522.5013.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,223.02994.0069.2 %5.0546.69377.1531.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,697.595,333.58-13.5 %0.0792.521,215.24-53.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,474.711,282.6063.1 %5.0784.92220.7471.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,752.15629.0083.2 %5.0651.81782.76-20.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์10,225.081.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,419.503,379.001.2 %0.5756.91476.0037.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,421.663,751.0541.6 %5.01,773.761,303.6126.5 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,404.993,671.2532.1 %5.01,355.4067.0795.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,755.50500.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,875.942,126.4145.1 %5.0880.00158.8481.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4562.207.8 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1051.4418.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์4,297.731,274.0070.4 %5.0857.8171.2591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,399.43174.0094.9 %5.0439.92161.5063.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,896.973,752.173.7 %1.5899.02461.0248.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,438.7819,838.04-135.1 %0.07,686.462,626.6965.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,102.753,267.0020.4 %5.0570.48337.0840.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์13,046.3311,543.3011.5 %5.03,694.37135.4796.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,724.191.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,544.621,191.2178.5 %5.0956.07601.3137.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,362.341.00100.0 %5.0845.21529.7537.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,740.248,643.00-50.6 %0.01,355.40709.9347.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,913.444,400.0025.6 %5.0624.992.6699.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,105.913,678.0069.6 %5.0822.96471.0842.8 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์55,934.6527,933.5350.1 %5.0976.04605.4338.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์681.62758.00-11.2 %0.0219.49241.42-10.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,252.542,864.6732.6 %5.0880.00362.4358.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,720.32934.0074.9 %5.0291.7696.4866.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,700.633,874.1132.0 %5.0766.03251.4767.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์5,001.013,136.9837.3 %5.0988.83541.5145.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,297.06756.0089.6 %5.01,051.15220.6279.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,600.583,843.0063.7 %5.01,373.50310.6577.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 228,967.8512,495.4256.9 %5.01,250.54623.3150.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,963.633,564.0067.5 %5.01,600.90733.2754.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์38,453.7710,858.5171.8 %5.01,088.621,092.69-0.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 137,078.7614,341.0061.3 %5.01,335.78231.9482.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,843.015.40100.0 %5.0411.83332.8019.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,994.453,076.7656.0 %5.0379.092,049.28-440.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์114,960.48100,983.0012.2 %5.01,759.96950.7446.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์46,962.445,000.0089.4 %5.0958.91190.0080.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์56,951.2224,326.0057.3 %5.0699.12780.45-11.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม88,637.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0943.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท76,971.8331,442.9959.1 %5.0821.73393.3752.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ82,537.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0889.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,044.1628,760.17-104.8 %0.02,558.653,174.12-24.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,693.071,995.1246.0 %5.0765.91495.3435.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,122.191,300.0058.4 %5.0613.80178.7470.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์35,694.957,475.5079.1 %5.09,120.415,669.9437.8 %5.0
รวม 883,622 422,074 52.23 % 71,457 33,851 52.63 %