สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,454.201,135.0074.5 %5.0525.76172.1267.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ31,139.708,124.8073.9 %5.0245.87169.6431.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,906.984,251.36-8.8 %0.0800.74251.8268.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,599.801,529.0057.5 %5.0800.7461.5392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,865.778,409.5139.4 %5.03,158.72976.5169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ5,015.132,331.0053.5 %5.0268.7846.3582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,812.00818.0083.0 %5.0397.1945.9688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,784.27401.0091.6 %5.0323.5524.7592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,920.87596.0087.9 %5.0356.9032.9090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,531.87210.0095.4 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,535.40206.0095.5 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,468.80173.0096.1 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,671.00246.0094.7 %5.0278.2235.8587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,492.13538.0088.0 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,554.33273.0094.0 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,577.67415.0090.9 %5.0252.8939.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,566.53407.0091.1 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,737.60591.0087.5 %5.0264.0026.3490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,515.47317.0093.0 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,538.80175.0096.1 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,566.53359.0092.1 %5.0188.789.1595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,683.13884.0081.1 %5.0256.9146.2282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,882.00446.0090.9 %5.0246.959.9796.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,995.403,355.5016.0 %5.01,028.93468.3554.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ3,175.171,118.5364.8 %5.0360.64116.8567.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์3,063.90673.0078.0 %5.0482.69258.4046.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,814.97908.0067.7 %5.0524.96243.2053.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย3,012.471,196.0060.3 %5.0339.15113.0566.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,286.233,971.6036.8 %5.01,352.201,475.06-9.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,883.571,208.0075.3 %5.0440.01404.658.0 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,719.10788.7078.8 %5.0724.67324.9055.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ10,184.775,025.3250.7 %5.03,177.741,200.6862.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,761.076,469.52-134.3 %0.0624.29781.23-25.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,255.135,898.845.7 %2.51,485.33817.5445.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ8,045.334,421.7045.0 %5.01,371.22341.2275.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,629.3312,205.3921.9 %5.01,599.41379.9776.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,192.072,244.0046.5 %5.0914.83663.5627.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,832.17407.0077.8 %5.065.27139.10-113.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,161.601,010.0075.7 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,756.001,763.7053.0 %5.0762.70239.1868.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ5,167.333,958.5623.4 %5.0990.90430.5156.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ6,142.793,820.5237.8 %5.01,552.63545.0064.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,682.274,379.00-63.3 %0.01,333.2126.4698.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,860.632,304.0019.5 %5.0781.72431.3044.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,010.4716,375.0047.2 %5.010,460.86194.4398.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,411.901,616.0063.4 %5.0705.66594.1315.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,583.923,396.3048.4 %5.0838.77396.8252.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,761.174,797.07-0.8 %0.01,238.10904.5726.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,222.992,984.8263.7 %5.0421.06474.05-12.6 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,920.104,420.99-12.8 %0.0819.7739.8995.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,298.932,750.6477.6 %5.0876.80278.7668.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 42,308.2828,190.8233.4 %5.0968.871,752.13-80.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,246.601,017.0068.7 %5.0572.54323.4943.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,980.672,708.1032.0 %5.0834.42260.7768.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,405.10654.0080.8 %5.0629.59287.5154.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,545.793,560.8235.8 %5.01,352.18316.2876.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,744.515,014.0012.7 %5.01,504.35428.5171.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,490.407,527.87-202.3 %0.01,219.09664.9345.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร48,603.7114,058.2071.1 %5.02,796.37541.2780.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 118,762.1520,818.70-11.0 %0.02,297.2599.0095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 268,151.1714,068.6679.4 %5.01,091.64637.8341.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3119,886.122,414.5498.0 %5.03,197.37648.0779.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 445,888.2613,247.7671.1 %5.01,478.98589.2460.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,226.584,089.76-26.8 %0.0218.07380.00-74.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ199,721.20144,246.0027.8 %5.01,990.03246.8087.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ48,060.94100,756.49-109.6 %0.01,243.271,743.20-40.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ30,120.5221,996.0027.0 %5.0933.39508.6945.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์138,886.38178.3999.9 %5.01,027.38612.3440.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ53,858.9722,383.0058.4 %5.0888.83460.5448.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ75,909.1743,164.9543.1 %5.0855.87463.7545.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,900.7339,471.99-80.2 %0.02,253.043,178.94-41.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,615.272,616.0027.6 %5.0762.70503.9233.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,211.901,255.0060.9 %5.0705.66666.005.6 %2.5
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ37,482.3013,324.0064.5 %5.010,134.313,554.6964.9 %5.0
รวม 1,300,658 643,065 50.56 % 85,265 33,107 61.17 %