สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,854.631,127.0070.8 %5.0681.47179.3073.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 273,971.1727,000.0163.5 %5.0435.32527.03-21.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี19,925.500.00100.0 %5.073.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี62,199.8011,745.1081.1 %5.0210.41268.14-27.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,613.803,473.003.9 %1.5928.68102.7488.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี36,817.1328,716.0022.0 %5.03,533.86945.2573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี6,123.402,572.5058.0 %5.0291.1295.6267.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,780.67785.0086.4 %5.0294.6043.0485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม5,014.13865.0082.7 %5.0422.140.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,574.67343.0090.4 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,171.53702.0083.2 %5.0449.47124.6372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,549.37479.0089.5 %5.0266.6060.0277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,974.67825.0083.4 %5.0354.9362.1182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,555.43530.0088.4 %5.0373.5096.0474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,622.70670.0085.5 %5.0305.4365.4878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,705.60857.0081.8 %5.0388.1269.3882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,629.33663.0085.7 %5.0415.1549.2888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,084.27733.0082.1 %5.0498.3397.5380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,562.13574.0087.4 %5.0303.9030.7489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,570.67695.0084.8 %5.0415.0010.9197.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,582.93486.0089.4 %5.0190.0210.2594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,436.80325.0092.7 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,609.60372.0091.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,460.50813.0081.8 %5.0338.5661.1481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,933.97371.0090.6 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์425.90353.0017.1 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,487.27386.0091.4 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,731.1329,512.00-281.7 %0.02,225.64273.0987.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,049.404,708.32-16.3 %0.01,081.691,122.63-3.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,019.372,234.5026.0 %5.0687.02111.4783.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,406.201,282.0062.4 %5.0540.34274.5549.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,172.332,292.0027.8 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,043.501,760.7042.1 %5.0603.850.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,210.431,267.0060.5 %5.0477.39276.6142.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,793.731,832.0468.4 %5.01,651.7590.7294.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,549.803,285.8327.8 %5.0895.73370.2858.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,876.432,750.084.4 %2.01,366.041,083.9520.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,879.432,847.2026.6 %5.0947.69723.5823.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,802.6311,310.0128.4 %5.04,702.143,551.0024.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,319.272,641.0050.4 %5.01,536.49547.2064.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,584.001,909.0046.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี6,230.034,214.0032.4 %5.01,518.17997.5034.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,707.164,423.026.0 %3.01,842.011,697.067.9 %3.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี28,284.8330,669.20-8.4 %0.02,404.83780.2567.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,398.471,955.0218.5 %5.0560.99350.5037.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,429.606,510.7412.4 %5.02,188.81964.5055.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,607.932,698.2459.2 %5.01,172.46712.5039.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,525.1333,407.70-189.9 %0.02,487.99481.5580.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี313,779.63278,560.0611.2 %5.01,459.89127.2291.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,435.1020,110.00-75.9 %0.03,362.649,076.35-169.9 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)7,067.8311,095.48-57.0 %0.01,719.815,695.75-231.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,324.001,774.0059.0 %5.01,118.84322.7671.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,509.507,664.86-70.0 %0.01,440.93938.0334.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)15,616.6313,325.5014.7 %5.05,106.30456.6791.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 118,218.244,955.1739.7 %5.02,689.00227.7491.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง22,326.6714,943.5133.1 %5.0402.07219.7345.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,769.83742.0058.1 %5.087.1934.0261.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี4,949.171,795.0063.7 %5.01,404.0934.2497.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,562.371,734.4051.3 %5.0876.71735.0116.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี5,461.03637,832.25-11,579.7 %0.01,708.33855.0050.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี6,635.377,496.41-13.0 %0.01,413.11506.6264.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,142.071,687.1259.3 %5.01,080.80435.0059.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี7,450.1013,214.61-77.4 %0.01,784.40208.0888.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,371.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,077.006,068.720.1 %0.51,461.12772.8347.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,655.408,199.98-7.1 %0.01,989.181,114.0144.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,807.2520,856.0822.2 %5.0904.29873.063.5 %1.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี75,293.2823,302.9969.1 %5.0668.41546.7618.2 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 126,074.70114,459.069.2 %4.52,225.211,373.1538.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,281.371,806.8944.9 %5.0725.42169.2176.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,813.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ934.51ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี25,461.8719,138.0024.8 %5.01,444.63793.7345.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,730.872,166.0041.9 %5.0890.6451.3694.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,570.835,887.4422.2 %5.01,670.30716.6757.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,523.073,703.0061.1 %5.03,172.56630.0080.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,931.476,037.38-53.6 %0.01,230.69707.2542.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,765.0017,933.22-66.6 %0.03,362.72393.3588.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,818.337,909.2426.9 %5.03,362.7241.9998.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,369.3312,352.0039.4 %5.0760.46102.9986.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 150,494.9925,552.0049.4 %5.01,323.75348.6573.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 242,113.6819,148.7254.5 %5.01,378.40571.4258.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 375,436.8613,770.0081.7 %5.03,187.24999.1368.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 430,597.7115,481.8149.4 %5.03,073.85320.1589.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 530,669.2019,872.0035.2 %5.01,311.31624.2952.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม42,497.4044,321.00-4.3 %0.01,177.74987.8716.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี60,009.19169,271.00-182.1 %0.01,262.11482.9061.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี30,289.0729,550.002.4 %1.01,084.31194.7582.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล65,613.5332,587.0150.3 %5.01,020.43365.5064.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ39,989.4025,661.0035.8 %5.01,080.47482.3555.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี23,808.4740,293.54-69.2 %0.03,003.662,297.6023.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี11,303.109,564.5815.4 %5.03,911.951,292.9666.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,721.4035,398.01-70.8 %0.01,129.78387.6065.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,687.172,830.0023.2 %5.0605.9752.2591.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี39,639.1028,051.0029.2 %5.02,939.971,612.8645.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 5,116.572,442.0052.3 %5.01,213.92885.4027.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,538.1011,865.00-114.2 %0.01,556.20235.9784.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,535.731,695.4452.0 %5.0890.64678.2923.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี34,690.8317,435.0849.7 %5.06,640.868,432.30-27.0 %0.0
รวม 1,784,292 2,051,510 -14.98 % 129,345 67,215 48.03 %