สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,566.40743.0083.7 %5.0509.58126.2975.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร16,600.9715,504.906.6 %3.0189.34118.8437.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,630.902,242.0038.3 %5.0623.68258.0258.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,594.97959.0073.3 %5.0585.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร16,282.1311,360.0030.2 %5.01,783.63639.3564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร6,079.431,605.0073.6 %5.0479.9524.0395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,850.40554.0088.6 %5.0218.2555.1774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา5,031.60636.0087.4 %5.0303.390.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,604.80440.0092.1 %5.0286.0447.3883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม5,084.47803.0084.2 %5.0243.2752.4178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,904.27424.0092.8 %5.0218.5956.5474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,270.80369.0093.0 %5.0284.739.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,830.674,471.68-16.7 %0.0680.70270.4260.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,959.991.00100.0 %5.0233.54108.3053.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ3,166.971,173.0063.0 %5.0460.98168.1563.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย3,356.27834.5075.1 %5.0399.73203.3049.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,862.601,392.0071.4 %5.01,061.03592.3844.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,684.101,757.0052.3 %5.0578.19661.68-14.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,612.67909.0080.3 %5.0642.67282.4756.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,372.102,384.0045.5 %5.0813.82581.4028.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,381.473,525.26-48.0 %0.0487.27937.86-92.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,647.432,321.0158.9 %5.01,346.26820.1639.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,547.634,215.157.3 %3.5889.87446.5949.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร7,047.2315,363.35-118.0 %0.01,460.38297.1379.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,889.631,816.0069.2 %5.0737.77252.8065.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,628.23950.5379.5 %5.0737.7657.4592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,924.50795.0083.9 %5.0493.57494.06-0.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร4,134.932,377.0042.5 %5.0644.24194.5269.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.23769.3141.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,544.10907.0064.3 %5.01,118.07380.6466.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,302.471,265.0061.7 %5.0761.77386.9449.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,174.509,650.00-86.5 %0.01,058.48171.6683.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,778.432,301.0051.8 %5.0661.70184.9772.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,329.932,293.0047.0 %5.0870.86358.4058.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,888.374,398.0010.0 %5.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,498.571,550.8571.8 %5.0927.93531.2442.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,358.372,694.0019.8 %5.0509.5834.3293.3 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,934.002,171.0081.8 %5.0642.67430.0033.1 %5.0
รจ.จ.ยโสธร33,023.9422,863.6430.8 %5.0719.13939.82-30.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,871.071,088.0062.1 %5.0414.50384.477.2 %3.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,752.801,069.5071.5 %5.0642.69439.1531.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,256.63690.0078.8 %5.0471.54235.0850.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,154.035,456.24-31.3 %0.0813.82136.5183.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,613.731,184.0074.3 %5.0946.9362.1193.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,233.604,775.1263.9 %5.03,837.32299.9492.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 124,441.4714,009.9042.7 %5.01,624.93505.1768.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 214,081.4194.2399.3 %5.01,304.52206.8784.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,988.774,225.0939.5 %5.0342.93398.58-16.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร96,326.8061,585.0936.1 %5.01,712.87843.7450.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา33,137.6124,024.0027.5 %5.0780.68495.4236.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,472.1322,624.00-167.0 %0.01,611.811,353.7216.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,730.531,875.0049.7 %5.0642.67641.280.2 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,951.67531.0082.0 %5.0452.51294.1335.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,499.3321,692.9942.2 %5.02,260.355,720.10-153.1 %0.0
รวม 490,892 294,943 39.92 % 44,505 23,962 46.16 %