สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,850.79886.0077.0 %5.0592.85101.2982.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,927.666,499.6627.2 %5.053.4896.18-79.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,687.585,786.46-56.9 %0.0821.04151.2381.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ4,067.371,212.0070.2 %5.0863.1335.5195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,975.658,396.3239.9 %5.02,475.431,074.0956.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,445.191,975.5063.7 %5.0375.13125.2266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,650.65499.0089.3 %5.0346.9339.6588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,778.90483.0087.2 %5.0319.6842.2586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,486.39196.0095.6 %5.0444.2069.5984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,763.72591.0087.6 %5.0441.3954.1687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ5,123.22516.0089.9 %5.0288.52105.1463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,591.42560.0087.8 %5.0223.0042.1781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,616.42335.0092.7 %5.0381.2934.2991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,972.08485.0087.8 %5.0461.9435.5692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,724.35627.0089.0 %5.0353.7786.9375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร5,072.77295.0094.2 %5.0507.4348.6490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์5,063.09296.0094.2 %5.0260.6148.1081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,574.17527.0088.5 %5.0392.0069.4382.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,755.886,357.46-33.7 %0.0878.091,165.65-32.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,353.391.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,848.44994.0065.1 %5.0471.74227.0551.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,018.841,352.7055.2 %5.0695.70228.0067.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,284.6154,059.83-1,161.7 %0.01,163.33162.9386.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,744.24994.0073.5 %5.0859.0796.9088.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,576.741,250.0065.1 %5.0535.80155.8070.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,000.005,076.0043.6 %5.02,950.831,627.3544.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,470.752,598.64-5.2 %0.0625.16739.30-18.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,459.813,670.9632.8 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,320.014,557.36-5.5 %0.01,030.21126.6887.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,890.1112,057.00-52.8 %0.01,620.22220.9186.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,192.942,557.9258.7 %5.0973.17367.0462.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,728.90591.0065.8 %5.075.8348.0136.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,842.542,229.0042.0 %5.01,068.2438.7996.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,598.981,170.0067.5 %5.0802.21265.9766.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,137.713,568.0070.6 %5.0660.35312.4852.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ10,177.6933,159.00-225.8 %0.01,981.021,915.593.3 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,324.935,542.00-4.1 %0.01,543.830.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,868.371,011.0073.9 %5.01,030.22380.2763.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ5,012.6715,451.47-208.2 %0.01,239.3993.3892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,843.902,226.5842.1 %5.0897.11310.5565.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,398.811,956.1055.5 %5.01,106.28331.4370.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,356.021,674.0068.7 %5.01,524.63375.1075.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,865.743,560.0126.8 %5.01,068.22508.7352.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ2,714.993,277.26-20.7 %0.0735.893.8999.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,860.843,726.0023.3 %5.0916.12774.5715.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ58,150.7138,114.3234.5 %5.01,221.88852.1530.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,700.84619.0077.1 %5.0630.88199.9268.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,287.263,063.3728.5 %5.01,011.20293.2571.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,404.051,185.9065.2 %5.0744.97205.2072.5 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ7,275.475,931.2018.5 %5.01,562.66520.6966.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,430.774,868.00-41.9 %0.0725.961.0099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 334,509.676,814.0280.3 %5.01,564.59694.7155.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 126,295.7623,503.9910.6 %5.01,857.16893.4051.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,962.3511,093.52-23.8 %0.01,764.30638.3763.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ337.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,681.674,398.10-64.0 %0.0277.30406.66-46.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,947.4995,268.01-19.2 %0.01,654.68772.7353.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ46,122.1222,283.0051.7 %5.01,034.92750.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ19,153.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ91,480.022,560.7797.2 %5.0945.301,053.86-11.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์33,364.7112,415.2462.8 %5.0836.36667.0020.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,391.561,678.0050.5 %5.0859.07458.4246.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,283.89906.0072.4 %5.0451.1822.7695.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,156.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 638,308 439,537 31.14 % 55,122 21,706 60.62 %