สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,163.27311.0090.2 %5.0399.8125.8493.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ21,023.8016,705.9420.5 %5.072.2052.7726.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,520.531,287.0063.4 %5.0532.9197.8081.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,722.571,574.0057.7 %5.0608.9934.1794.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,248.4014,233.126.7 %3.01,940.11752.8461.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,947.931.00100.0 %5.0212.8093.2656.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,346.30483.0088.9 %5.0258.8965.4774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,370.10381.0091.3 %5.0375.1653.5985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,388.27589.0086.6 %5.0231.1044.7980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,370.33408.0090.7 %5.0235.0155.4076.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ6,424.232,501.0461.1 %5.0970.29756.2922.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,825.471,403.0063.3 %5.0647.02493.4523.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,591.771,309.0063.6 %5.0551.97380.7131.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,559.43781.5078.0 %5.0589.97152.5674.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,334.401,988.0062.7 %5.01,217.501,198.491.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,719.873,667.2452.5 %5.01,512.83564.3062.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,878.671,087.0072.0 %5.0761.11725.624.7 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,634.203,029.1034.6 %5.0913.24141.7984.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ14,184.937,791.5945.1 %5.0989.31220.6077.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,890.831,590.0059.1 %5.0628.00171.9572.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,947.671,323.0066.5 %5.0685.0523.5696.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,342.27871.0073.9 %5.0513.91139.7172.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,982.902,171.0045.5 %5.0704.0768.6190.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,624.20186.6696.7 %5.01,369.63898.2234.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,148.03196.8697.6 %5.01,084.39547.5549.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,367.931,865.0044.6 %5.0608.99302.4350.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,036.703,743.0078.0 %5.01,845.03131.0692.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,861.502,035.0047.3 %5.0513.91437.2414.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ4,235.882,774.0034.5 %5.0799.15751.805.9 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,701.172,918.0021.2 %5.0641.96415.0935.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,930.371,811.0053.9 %5.0818.16314.6561.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,153.872,873.0430.8 %5.0723.0868.4990.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,264.571,686.0086.3 %5.0684.32127.0481.4 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 35,933.6074,491.91-107.3 %0.0686.74850.03-23.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,564.63587.0077.1 %5.0380.7955.4585.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,492.871,814.1048.1 %5.0494.89386.4921.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,312.47885.0073.3 %5.0456.86108.3676.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,427.274,669.9727.3 %5.0908.19541.3640.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,670.831,066.0071.0 %5.0589.97177.2470.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,674.833,514.004.4 %2.0723.08327.1154.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ80,766.7517,952.0077.8 %5.01,449.38967.7333.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,645.042,493.9071.2 %5.0329.26106.0067.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ135,270.0249,665.2863.3 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน56,883.1916,672.0070.7 %5.0589.94462.9521.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,759.6715,481.56-21.3 %0.01,477.962.8599.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,621.802,036.0043.8 %5.0570.95410.0828.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,985.63939.0068.5 %5.0418.85283.5832.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,676.909,531.4346.1 %5.04,521.172,724.8939.7 %5.0
รวม 582,428 287,373 50.66 % 38,998 17,714 54.58 %