สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,860.081.00100.0 %5.0385.76152.0060.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,249.6111,302.0020.7 %5.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,444.351,650.0032.5 %5.0518.87119.7176.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,410.282,074.0039.2 %5.0594.9383.7985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�14,113.8711,200.0020.6 %5.01,900.70321.2583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,646.201.00100.0 %5.0255.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�4,310.91376.0091.3 %5.0277.1678.2871.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง4,265.36297.0093.0 %5.0280.4875.7573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง4,306.03330.0092.3 %5.0268.4976.5271.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�4,174.61145.0096.5 %5.0237.2421.1791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา4,236.18291.0093.1 %5.0344.60128.4462.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู4,326.655,807.03-34.2 %0.0956.24735.5123.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู4,037.541,415.0065.0 %5.0861.16455.3847.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,282.161,329.0059.5 %5.0556.90209.0062.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,020.311,054.4065.1 %5.0537.89304.0043.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,366.792,002.0054.2 %5.0994.27665.3833.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,393.863,055.0010.0 %5.0772.59877.71-13.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,846.151,465.0069.8 %5.01,184.43196.6583.4 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,426.362,050.0053.7 %5.01,013.29237.5076.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,781.258,762.3325.6 %5.02,154.25552.0774.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,835.751,607.0058.1 %5.0785.09345.3156.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,622.76351.0078.4 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,535.03743.0079.0 %5.0709.0351.3092.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,091.08889.0071.2 %5.0480.84328.1831.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,670.683,029.0017.5 %5.0709.03455.2935.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,065.4554,520.31-976.3 %0.01,279.51493.2461.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,637.455,045.00-8.8 %0.01,108.37707.0436.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,905.911,791.0054.1 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู6,223.878,411.70-35.2 %0.01,147.5777.7793.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,971.74968.0091.2 %5.0566.75570.00-0.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,649.901,958.0046.4 %5.0690.01451.7934.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู4,018.191,392.0065.4 %5.0899.19260.3071.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,481.181,950.0056.5 %5.0671.00228.1066.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู4,098.672,713.0033.8 %5.0480.8462.7886.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,842.841,530.0095.2 %5.0626.04475.1924.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�48,175.7928,410.2041.0 %5.0808.80613.8924.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,859.981,177.0058.8 %5.0385.7655.2985.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,626.331,835.0049.4 %5.0517.58272.0247.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,179.99977.0069.3 %5.0518.87307.7340.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,690.002,992.0036.2 %5.0880.17315.5164.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,702.223,043.0517.8 %5.0709.03511.2727.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 64,706.4015,456.0076.1 %5.01,034.39377.1563.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 225,905.265,481.1078.8 %5.01,086.69475.0056.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,984.142,386.2082.9 %5.0318.32237.5025.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู49,331.4524,696.0049.9 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง92,381.1613,384.0085.5 %5.0639.67142.5077.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,431.3612,158.40-63.6 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,428.512,099.0038.8 %5.0613.95491.9119.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,995.66258.0091.4 %5.0423.7943.2189.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,685.284,510.1269.3 %5.03,925.754,144.68-5.6 %0.0
รวม 542,233 260,368 51.98 % 39,470 18,641 52.77 %