สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,350.372,861.7114.6 %5.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,186.729,167.15-27.6 %0.01,280.05671.8247.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,808.991,388.0063.6 %5.0576.46194.4066.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,159.5823,223.6011.2 %5.0144.65244.47-69.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,663.905,841.3012.3 %5.049.05137.32-180.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 123,154.7638,209.0069.0 %5.02,096.63800.5461.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,650.3220,181.00-257.2 %0.01,584.31258.8383.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,362.462,814.0016.3 %5.0437.3799.2677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,633.3728,704.00-39.1 %0.05,180.511,293.5775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,261.671.00100.0 %5.0429.81165.0461.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,108.341,453.0071.6 %5.0314.47108.7865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,627.96214.0095.4 %5.0168.2610.0494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,901.87268.0094.5 %5.0167.6010.2593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,709.59230.0095.1 %5.0295.9839.5286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,674.001,221.0073.9 %5.0490.4565.8486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,580.33196.0095.7 %5.0421.250.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,921.701,004.0079.6 %5.0340.3960.3082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,598.38667.0085.5 %5.0273.9241.1185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,292.61609.0085.8 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,932.721,450.0070.6 %5.0371.8474.2880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,934.87871.0082.4 %5.0460.3262.3186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,594.26460.0090.0 %5.0350.4610.2397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,642.71544.0088.3 %5.0411.2910.0697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,616.11405.0091.2 %5.0330.6942.1687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,272.40584.0086.3 %5.0333.7544.0686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,171.96373.0091.1 %5.0259.5611.7795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,197.80431.0089.7 %5.0255.429.9296.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,231.87329.0092.2 %5.0402.569.1697.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,245.80393.0090.7 %5.0180.0665.5763.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,233.522,443.9242.3 %5.01,070.881,030.363.8 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,900.19760.8073.8 %5.0466.11155.3066.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,958.241,062.0064.1 %5.0448.60104.6376.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ3,046.14723.0076.3 %5.0490.37137.6971.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล3,099.12945.0069.5 %5.0588.02113.5180.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,567.473,384.005.1 %2.5709.57493.6730.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,142.735,012.002.5 %1.01,451.201,076.5325.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,853.931.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,269.592,086.0051.1 %5.01,315.34804.2638.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 641,893.8663,120.00-50.7 %0.015,155.096,060.8560.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,212.811.00100.0 %5.01,476.00651.7855.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,974.593,011.0072.6 %5.03,504.932,125.1339.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,384.544,427.4017.8 %5.02,447.951,850.4524.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,744.8721,598.000.7 %0.52,861.021,312.5954.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,649.3111,534.0059.7 %5.0972.54383.8460.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,365.514,820.0710.2 %5.02,755.12936.7566.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,958.464,152.57-112.0 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,422.516,358.3414.3 %5.02,344.95755.0167.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,747.825,214.54-9.8 %0.01,318.09364.0572.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,553.701,321.0062.8 %5.01,147.531,943.14-69.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ200,114.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,006.2914,108.00-17.5 %0.03,657.055,394.50-47.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,926.348,558.8249.4 %5.02,444.01213.7591.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,960.792,075.0082.7 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,771.2011,118.99-133.0 %0.01,590.631,456.508.4 %4.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,728.481.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 415,016.561.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,868.2310,635.70-19.9 %0.03,192.034,639.62-45.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,814.0616,088.4626.2 %5.0323.08346.75-7.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,632.58769.0052.9 %5.071.0041.6841.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,152.552,031.0051.1 %5.01,261.0471.7494.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,493.941,735.0050.3 %5.0785.64456.4341.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,280.765,671.20-32.5 %0.01,184.97452.7061.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,692.8534,878.33-353.4 %0.01,793.492,636.88-47.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,235.149,379.66-50.4 %0.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น14,243.3522,657.00-59.1 %0.02,706.31119.4095.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,790.281.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,025.311.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,619.66581.7283.9 %5.01,051.862,446.25-132.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,461.99422.0490.5 %5.01,280.05268.8179.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น6,317.6329,787.69-371.5 %0.01,567.24644.6358.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,495.786,264.00-39.3 %0.012,245.660.95100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,983.7112,497.1021.8 %5.0777.13406.1747.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,945.0014,304.0020.3 %5.0558.65338.0739.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 44,847.545,695.0087.3 %5.01,022.090.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,762.5015,012.004.8 %2.03,222.021,135.7564.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,240.261,382.0057.3 %5.0690.56101.3685.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น21,430.7913,019.0039.3 %5.01,574.11210.0386.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,823.692,373.0037.9 %5.0918.75358.2261.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,923.2511,040.00-39.3 %0.01,488.84352.7876.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,698.302,960.0037.0 %5.01,013.83123.1187.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,066.352,986.0041.1 %5.01,741.84254.0385.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,118.447,644.34-85.6 %0.01,184.97576.3251.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น37,419.493,659.7790.2 %5.0104,750.41529.5599.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 129,713.9216,594.0044.2 %5.01,011.32769.5023.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 236,537.1511,512.9468.5 %5.0719.60599.8316.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 323,629.8611,075.1653.1 %5.01,369.61460.7566.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 444,022.4812,164.3672.4 %5.01,685.06699.6658.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 590,394.0020,428.5677.4 %5.01,629.301,128.6930.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)33,469.1512,486.4362.7 %5.03,358.961,468.5656.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,496.5117,726.00-172.9 %0.0409.14540.00-32.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,545.911.00100.0 %5.0373.32485.18-30.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น97,800.5947,848.0051.1 %5.01,175.834,494.69-282.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,285.8422,984.0054.3 %5.0942.20809.8514.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น90,230.141.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ71,469.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น23,890.0141,474.54-73.6 %0.01,091.553,916.54-258.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน59,442.5325,415.9957.2 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,745.5121,200.00-142.4 %0.02,570.601,291.4649.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น22,486.6113,833.3438.5 %5.03,489.173,154.589.6 %4.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น46,030.7646,320.00-0.6 %0.02,349.23475.9579.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,968.91736.0081.5 %5.01,114.28176.8284.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น181,575.4763,433.4065.1 %5.02,153.881,285.5540.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,581.443,637.00-1.6 %0.0994.81625.5037.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,013.0612,161.00-102.2 %0.02,210.49197.1091.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)3,004.00972.0067.6 %5.01,359.7122.6298.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,546.021,785.0049.7 %5.0804.65369.4454.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,722,669 959,196 44.32 % 264,253 71,978 72.76 %