สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,927.561,200.0059.0 %5.0573.59134.7576.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,144.426,379.2021.7 %5.056.16173.45-208.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,290.52734.7089.9 %5.065.3178.85-20.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี120,810.675,840.0095.2 %5.04,610.52311.0293.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 483,837.163,856.1295.4 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,474.741,592.0054.2 %5.0782.7772.5990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1017,285.2411,091.8435.8 %5.03,867.9055.6498.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี25,410.2126,818.76-5.5 %0.04,966.29606.0587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี7,016.774,908.2430.0 %5.0571.9354.5990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,423.15412.0090.7 %5.0251.0090.3564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี826.53990.00-19.8 %0.0308.1247.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,315.59183.0095.8 %5.0266.0376.9571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,743.13399.0093.1 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,937.07168.0095.7 %5.0480.2431.2993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด4,334.40369.0091.5 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,989.87488.0087.8 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ5,052.35399.0092.1 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,960.22401.0089.9 %5.0307.8838.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,884.96413.0089.4 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,119.47515.0087.5 %5.0283.7151.3781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,669.49264.0094.3 %5.0298.766.6697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,139.95337.0093.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,047.02131.0096.8 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน5,159.46847.0083.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,543.428,246.19-48.8 %0.02,268.291,036.9254.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,856.044,947.64-1.9 %0.0972.92538.4044.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,112.581,087.0048.5 %5.0392.44172.7056.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,928.80802.0872.6 %5.0433.25252.8641.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,398.30836.0065.1 %5.0458.54229.9549.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,611.801,127.1056.8 %5.0447.08247.4344.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,416.711,259.0076.8 %5.0751.37367.5551.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,757.472,443.0048.6 %5.01,258.16799.7436.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,505.861,999.0043.0 %5.0934.89880.235.8 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 515,832.6537,728.00-138.3 %0.07,434.535,302.2528.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,845.581,215.0068.4 %5.0725.72470.5135.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,888.013,716.0062.4 %5.03,387.962,522.2425.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,448.873,578.36-46.1 %0.0584.77395.2032.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,681.912,653.0065.5 %5.01,695.54742.6156.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,901.714,161.0029.5 %5.01,410.30120.7991.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,757.851,491.2468.7 %5.01,798.231,417.4021.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี21,887.5822,551.00-3.0 %0.02,608.31442.4583.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี249,649.92337,491.72-35.2 %0.01,349.20807.5040.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,788.881,758.0053.6 %5.0915.88280.9969.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,568.543,786.2442.4 %5.01,174.24506.0956.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,491.3511,912.27-3.7 %0.04,027.821,637.7059.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,265.376,776.9934.0 %5.03,594.073,418.454.9 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,267.191,868.0042.8 %5.086.2469.6119.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี4,363.042,156.0050.6 %5.01,144.0786.7492.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,783.971,202.0068.2 %5.0915.88349.0361.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,966.284,976.07-0.2 %0.0956.98408.5057.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,501.4853,017.98-606.8 %0.01,885.691,517.0919.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ9,831.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,942.261,218.0069.1 %5.0723.08194.7573.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,188.2414,809.83-45.4 %0.02,132.91326.0184.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,555.232,470.0078.6 %5.0801.78511.9336.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,786.304,114.9614.0 %5.01,220.131,045.2214.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,770.073,678.0045.7 %5.01,885.69544.4071.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,215.912,957.0043.3 %5.01,372.26320.7476.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,917.755,814.0016.0 %5.01,144.07185.3283.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,538.5910,364.0028.7 %5.0568.15457.6419.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 97,860.5146,657.8652.3 %5.01,769.12659.1162.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,065.641,460.0052.4 %5.0649.65383.4441.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,738.241.00100.0 %5.01,163.090.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี16,394.6113,877.0015.4 %5.01,651.92425.6074.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,594.932,331.0035.2 %5.0419.26221.9647.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,259.0114,236.00-26.4 %0.02,670.36413.0784.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,873.745,415.0039.0 %5.02,532.242,055.0118.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,207.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,352.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,629.699,537.75-43.9 %0.02,646.641,023.7061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 130,547.376,303.0979.4 %5.01,395.78441.1168.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,583.9514,670.0461.0 %5.01,482.47970.4034.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 338,962.4114,354.2663.2 %5.01,381.320.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 466,680.3610,724.6983.9 %5.01,528.28364.0776.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,942.805,455.29-10.4 %0.0328.06157.2252.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,654.7482,997.478.4 %4.01,821.18137.7592.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี175,941.14826.5499.5 %5.01,227.43896.2827.0 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,650.4325,555.0062.8 %5.0988.06759.8123.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,451.4526,227.0023.9 %5.01,003.30262.2073.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี43,830.8931,148.0028.9 %5.01,012.38585.4542.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ78,529.4517,682.6177.5 %5.01,017.80253.9075.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน113,410.6340,776.0064.0 %5.01,042.82469.2255.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,368.7911,666.1054.0 %5.02,790.353,789.36-35.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,411.277,526.0010.5 %5.02,349.7769.1097.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี61,073.3163,819.00-4.5 %0.01,432.48259.3581.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,914.331,428.0051.0 %5.01,285.36493.9261.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,972.342,641.0046.9 %5.01,131.03470.5158.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,479.586,010.01-9.7 %0.01,782.56766.5757.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,658.102,375.0035.1 %5.01,420.27495.6365.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,742.676,145.1442.8 %5.02,579.141,377.4146.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,027.0894.0090.8 %5.0399.80349.6012.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ6,060.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,379.01ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,875,985 1,110,888 40.78 % 121,831 49,618 59.27 %