สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,191.301,009.0068.4 %5.0310.6136.1088.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,960.702,156.0045.6 %5.0576.83147.4974.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,414.701,874.0045.1 %5.0443.7288.6280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,994.3327,823.40-21.0 %0.04,832.61736.6084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 136,747.3336,702.000.1 %0.53,285.12765.7076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 217,271.2831,858.00-84.5 %0.02,841.73613.7078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,190.901,206.0071.2 %5.0259.76142.5045.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 19,205.472,798.0069.6 %5.0314.3557.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 29,575.572,828.0070.5 %5.0424.7076.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,288.873,668.0049.7 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,014.274,205.0053.4 %5.0318.89114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,809.77924.0080.8 %5.0198.12123.5037.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,401.672,910.0060.7 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่6,735.832,601.0061.4 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,841.2017,000.00-148.5 %0.01,432.551,457.89-1.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,912.303,668.00-25.9 %0.01,072.92779.0027.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,616.531,808.0060.8 %5.0862.10337.2560.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,048.871,457.0052.2 %5.0367.6590.2575.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,304.201,410.0057.3 %5.0355.73211.1540.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,185.132,051.0051.0 %5.0694.78591.3814.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,275.932,757.0035.5 %5.0783.07403.5948.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,842.572,016.0058.4 %5.0957.15570.0040.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,839.4329,634.00-99.7 %0.01,679.79142.5091.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,895.001,914.0050.9 %5.0512.60190.8462.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,023.307,199.00-43.3 %0.01,145.48377.6267.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,740.131,509.0068.2 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,401.20525.0084.6 %5.0367.65159.6056.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,723.075,256.00-41.2 %0.0500.77142.5071.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,132.1728,592.00-88.9 %0.02,668.621,946.8127.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,120.705,140.00-0.4 %0.0786.03402.3248.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,636.832,912.0037.2 %5.0576.86274.4052.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,074.5014,235.00-101.2 %0.01,337.47113.1591.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,097.331,560.5087.1 %5.0494.9770.9785.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี4,011.202,909.0027.5 %5.0501.46304.0039.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,901.102,459.0058.3 %5.0652.8966.5089.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,417.873,597.0044.0 %5.01,309.58663.5649.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,266.0917,397.00-139.4 %0.01,432.5598.1193.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,085.9010,000.009.8 %4.5963.23209.0978.3 %5.0
รจก.บางขวาง 185,652.78243,898.00-31.4 %0.01,966.11457.4776.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี55,862.9457,289.00-2.6 %0.0800.83593.3925.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,105.80981.0068.4 %5.0253.56100.0060.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,079.502,217.0056.4 %5.0919.12283.2569.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,786.432,197.0042.0 %5.0538.80196.7163.5 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,653.3316,141.00-38.5 %0.01,930.18256.5086.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,790.502,371.0050.5 %5.0538.84253.2753.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,799.705,489.00-14.4 %0.0525.06646.00-23.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี25,878.4317,362.0032.9 %5.0674.05252.2062.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 134,919.2316,329.0053.2 %5.0357.76390.31-9.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 224,922.0017,062.0031.5 %5.0615.99410.8233.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,127.2514,453.00-102.8 %0.0359.60237.5034.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,589.616,962.00-51.7 %0.0392.42336.7514.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี69,231.9441,636.0039.9 %5.0453.63847.19-86.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,482.7725,380.00-75.2 %0.02,347.661,164.8250.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ277,692.13180,000.0035.2 %5.0360.64395.79-9.7 %0.0
สถาบันทันตกรรม155,614.9497,000.0037.7 %5.0200.41233.86-16.7 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก763,595.63604,000.0020.9 %5.011,754.67820.1893.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,429.273,250.005.2 %2.5656.77268.6059.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี3,114.41791.0074.6 %5.0253.56114.1755.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี115,875.0329,844.7674.2 %5.051,172.485,693.7688.9 %5.0
รวม 2,069,398 1,674,221 19.10 % 114,232 26,705 76.62 %