สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,625.12651.0075.2 %5.0608.39328.2746.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,979.0222,451.01-2.1 %0.066.90113.11-69.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,266.959,408.498.4 %4.066.5751.4822.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,921.624,282.5013.0 %5.0104.0041.0460.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,285.581,832.0044.2 %5.0741.50166.9277.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,493.781,410.0059.6 %5.0396.3541.7289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย21,062.4711,720.0044.4 %5.03,061.46854.0572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,499.01481.0089.3 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,421.76412.0090.7 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,854.54409.0089.4 %5.0416.8247.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,337.47669.0084.6 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย4,328.12314.0092.7 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว4,125.4619.0099.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง5,372.331,097.0079.6 %5.0396.6999.7574.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,236.21534.0087.4 %5.0234.4959.8574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว4,377.55190.0095.7 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง4,280.20404.0090.6 %5.0372.3933.2591.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,934.137,277.3333.4 %5.01,555.24600.2761.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,883.334,344.7026.2 %5.0816.00103.7087.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย6,264.385,935.405.3 %2.51,483.131,533.89-3.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,983.52791.0073.5 %5.0608.40254.0258.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,952.82723.0081.7 %5.01,102.81369.0566.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,148.76658.0079.1 %5.0779.53485.0037.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,043.26287.4090.6 %5.01,586.38359.2177.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,261.571,937.0054.5 %5.0950.69727.5823.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,103.48466.0077.8 %5.0578.11523.959.4 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,523.372,284.3058.6 %5.01,635.25553.7866.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,503.252,469.0045.2 %5.01,197.89104.2391.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,425.529,678.387.2 %3.51,426.07121.4191.5 %5.0
ท่าอากาศยานเลย45,027.1434,562.4923.2 %5.0576.07364.3436.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,982.881,462.2063.3 %5.0988.71160.5083.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,604.78723.0072.2 %5.081.27307.28-278.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,597.93362.0086.1 %5.081.272,945.00-3,523.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,554.821,235.0065.3 %5.0855.130.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,268.53723.0077.9 %5.0741.50369.0550.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,687.722,612.2429.2 %5.0931.66462.8250.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,861.772,310.0060.6 %5.01,730.333,312.22-91.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,181.052,331.0044.2 %5.01,102.791,540.54-39.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,987.921,782.0055.3 %5.01,026.74354.6765.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,891.609,907.7728.7 %5.01,502.15149.1090.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,509.122,195.0080.9 %5.0969.69181.9681.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย4,279.071,389.4567.5 %5.01,121.82161.2785.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,342.963,303.0038.2 %5.01,273.95583.0054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,065.572,109.3658.4 %5.01,273.98150.2888.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,112.233,560.46-14.4 %0.0760.532.4199.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,354.872,199.0080.6 %5.0893.63485.0545.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย31,127.0428,686.027.8 %3.5932.861,197.98-28.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,586.80575.0077.8 %5.0589.37214.6263.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,746.121,063.0071.6 %5.0874.60456.3447.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย804.04610.0024.1 %5.0703.47207.0670.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,570.225,536.05-21.1 %0.0931.67412.1255.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,741.272,987.0037.0 %5.01,350.0258.7995.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,627.142,431.1568.1 %5.01,958.53361.3481.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 328,606.947,971.8172.1 %5.01,623.00799.5050.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)3,979.576,853.58-72.2 %0.01,579.921,020.5735.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 145,075.1616,993.0462.3 %5.02,638.39356.6886.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 25,673.04106,180.84-1,771.7 %0.01,556.83384.7575.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,404.222,385.1592.2 %5.0329.28217.1534.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย78,995.2365,278.0017.4 %5.01,657.29369.0577.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย98,045.3748,479.6350.6 %5.0964.75484.3049.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ13,563.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ444.88ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ11,815.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ235.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย16,836.7115,944.005.3 %2.52,388.252,476.48-3.7 %0.0
โรงพยาบาลเลย466,530.84446,423.004.3 %2.03,749.978,687.12-131.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,982.643,174.8420.3 %5.01,007.73532.7347.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย3,043.321,162.2161.8 %5.0646.41243.1862.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 29,571.834,883.5083.5 %5.04,190.134,060.243.1 %1.5
รวม 1,173,752 933,520 20.47 % 67,574 41,948 37.92 %