สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,385.27545.0087.6 %5.0509.0066.5086.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,593.2825,739.83-9.1 %0.070.78106.27-50.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,670.744,455.80-21.4 %0.0610.65121.2280.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,612.801,374.0062.0 %5.0610.6569.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,520.548,948.3254.2 %5.02,600.76570.3078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,161.31477.0090.8 %5.0306.4469.3577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,708.64566.0088.0 %5.0343.4574.4478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,489.87320.0092.9 %5.0430.6869.7283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,033.07591.0088.3 %5.0303.6268.8077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,532.87344.0092.4 %5.0355.0869.6280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,470.41227.0094.9 %5.0442.2034.7792.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 27,050.345,635.3020.1 %5.02,583.97201.8892.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย57,465.1354,828.864.6 %2.02,553.03596.0876.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย6,040.905,171.8114.4 %5.01,295.22835.0535.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,726.552,031.3745.5 %5.0435.4983.7080.8 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,402.143,725.70-55.1 %0.0900.801,250.29-38.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,034.031,110.0063.4 %5.0788.74812.27-3.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,163.41700.0086.4 %5.0509.00188.8462.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,354.402,201.1658.9 %5.0794.252,064.20-159.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,431.611,020.0077.0 %5.01,008.29308.7569.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,348.873,058.1729.7 %5.0895.8838.0095.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,814.273,913.1318.7 %5.0796.19247.6368.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,665.6010,676.40-128.8 %0.01,079.48179.4283.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,665.08870.0076.3 %5.0623.09392.4537.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,897.48654.0097.4 %5.0226.07104.5753.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,948.511,331.0066.3 %5.0737.1561.5391.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,382.23810.0081.5 %5.0528.01391.2325.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,665.285,357.86-14.8 %0.01,079.48321.5370.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,481.2151,825.80-1,056.5 %0.0451.951,502.94-232.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,992.084,877.2018.6 %5.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,710.004,492.0021.3 %5.01,326.6938.0097.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,740.886,282.97-9.4 %0.01,079.48118.3089.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,145.653,026.0027.0 %5.0451.95333.2426.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย4,101.101,470.8464.1 %5.0794.24467.6041.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,948.431,480.1875.1 %5.0870.30132.2484.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,419.102,471.7561.5 %5.0794.24471.2340.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,686.301,575.0066.4 %5.01,079.4862.1194.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,619.071,952.0083.2 %5.0629.66304.5351.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 61,463.2232,407.7147.3 %5.0702.30485.5430.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย3,062.97853.0072.2 %5.0394.89287.6927.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย5,507.163,640.7933.9 %5.01,336.85563.8457.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,327.731,313.0060.5 %5.0489.98185.1362.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย6,055.714,671.3922.9 %5.0990.97765.5622.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,451.97523.8384.8 %5.0604.080.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย2,992.90523.8382.5 %5.0451.9566.5085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 168,964.6314,530.2678.9 %5.01,441.78796.9644.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 268,421.7916,284.0076.2 %5.01,499.66690.8453.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,452.234,926.1923.7 %5.01,381.43408.2570.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,665.364,022.8813.8 %5.0301.91234.1522.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย84,757.7971,173.0016.0 %5.01,263.43820.0435.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,798.60523.8397.5 %5.0618.270.9599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย74,856.99139,002.66-85.7 %0.0607.06428.0129.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,356.5417,685.59-43.1 %0.01,664.152,155.29-29.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,620.561,632.0054.9 %5.0604.08367.3939.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,179.721,452.0054.3 %5.0413.92215.1848.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย36,391.4312,181.9966.5 %5.03,547.3166.5098.1 %5.0
รวม 762,406 553,484 27.40 % 50,384 21,883 56.57 %