สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,721.38608.0077.7 %5.0447.99111.9675.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม33,052.3817,329.9947.6 %5.0194.13160.7917.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,886.663,180.3618.2 %5.0795.49195.6075.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,626.631,154.0068.2 %5.0676.1774.0489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,187.9914,817.0022.8 %5.03,148.23939.7270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,826.941,082.0077.6 %5.0324.0926.2891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,440.61405.0090.9 %5.0267.3334.9286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,456.35952.0078.6 %5.0316.3847.3385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม6,384.59512.0092.0 %5.0277.8283.7969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,554.83536.0088.2 %5.0297.8813.9695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,407.31356.0091.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,440.20149.0096.6 %5.0229.1874.2467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,813.84478.0090.1 %5.0417.6696.4076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,411.33731.0083.4 %5.0321.1536.2788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,317.05403.0090.7 %5.0158.8213.6091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,342.51190.0095.6 %5.0289.4012.4995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,357.19402.0090.8 %5.0188.6811.9493.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,582.284,998.51-39.5 %0.0809.28818.30-1.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,589.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,334.331,051.0075.8 %5.0923.38346.3562.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,584.601,789.0050.1 %5.0676.15335.4950.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,417.751,179.0065.5 %5.0619.12291.9652.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,637.261,717.3280.1 %5.02,653.831,121.6657.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,362.613,243.60-37.3 %0.0490.85858.30-74.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,632.351,190.0078.9 %5.01,474.841,207.3518.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,314.211,356.0068.6 %5.0934.4952.0094.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,523.9213,048.42-73.4 %0.01,436.97327.6677.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,927.772,145.6745.4 %5.0809.28407.2549.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,798.54355.0080.3 %5.058.1720.9764.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,684.08746.0079.8 %5.0616.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,823.76609.0087.4 %5.01,227.63306.8575.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,381.693,053.1630.3 %5.0942.39290.8169.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,384.4031,247.00-389.4 %0.01,777.08960.0346.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,586.935,809.0032.4 %5.02,009.88383.9480.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,922.401,822.0053.5 %5.0593.13152.2374.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,075.338,617.90-6.7 %0.02,005.37145.5492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม11,538.71711.0093.8 %5.0469.78309.0734.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,330.732,905.0032.9 %5.0775.14337.1956.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,658.205,594.00-20.1 %0.0866.330.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,864.613,289.0043.9 %5.01,151.55295.7874.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,233.833,217.9048.4 %5.0828.5336.3895.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,563.631,496.0087.1 %5.0693.17419.3539.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 40,426.0763,664.00-57.5 %0.0886.691,536.75-73.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,105.542,056.0049.9 %5.0600.11173.9971.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,003.482,766.0030.9 %5.0502.33340.9732.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,404.741,651.0051.5 %5.0600.11361.8239.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม7,147.266,040.0015.5 %5.01,113.52436.2560.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,781.361,364.0076.4 %5.01,417.79967.0231.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,965.537,132.90-79.9 %0.0866.31300.0065.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 131,526.9512,081.3961.7 %5.01,322.57341.4174.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 219,557.0818,628.604.7 %2.018,702.76374.0098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 336,312.0311,427.2668.5 %5.01,065.47557.0647.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม16,556.9211,972.8027.7 %5.01,804.22235.9786.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,148.466,723.0339.7 %5.0430.43339.9021.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม84,087.8590,559.00-7.7 %0.01,545.651,214.9021.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม107,255.70302.4899.7 %5.0837.95142.7883.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,683.2135,285.00-1.7 %0.0910.653,152.10-246.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม29,045.8945,286.73-55.9 %0.0803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย60,821.0219,459.0068.0 %5.0806.90216.8773.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม75,255.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0738.30420.8543.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,352.1712,718.0022.2 %5.01,818.252,186.19-20.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,771.261,685.0055.3 %5.0752.24439.0941.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,893.371,057.0063.5 %5.0581.09398.7331.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,899.7413,138.1569.4 %5.06,049.673,138.0048.1 %5.0
รวม 817,137 509,473 37.65 % 77,350 28,635 62.98 %