สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.84476.235.9 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,621.082,017.5086.2 %5.0145.92186.06-27.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,170.383,211.00-174.4 %0.0471.26253.5946.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,085.891,674.0045.8 %5.0433.230.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,952.226,625.7071.1 %5.03,222.911,228.7461.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,398.001.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,905.881,961.0060.0 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,413.04469.0089.4 %5.0331.3030.7490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,124.04337.0091.8 %5.0234.9651.3778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,430.06250.0094.4 %5.0203.4216.5491.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,436.59301.0093.2 %5.0123.8114.0588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,459.91463.0089.6 %5.0346.0170.2779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร501.34372.0025.8 %5.0349.7321.1893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,734.52342.0090.8 %5.0220.1952.5276.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,999.53158.0092.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,676.72689.0085.3 %5.0216.3234.2184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,359.79183.0095.8 %5.0161.0416.8489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,682.60301.0093.6 %5.0185.6628.6984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ5,690.86622.0089.1 %5.0231.2869.6569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,580.32332.0092.8 %5.0290.8735.4887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,445.87246.0094.5 %5.0265.6244.8583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,624.06426.0090.8 %5.0230.1425.5988.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,376.845,303.56-21.2 %0.01,036.06790.4023.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด772.241.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,985.861,403.4053.0 %5.0301.58247.0018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,719.921,686.3038.0 %5.0524.39285.0045.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,793.33887.0068.2 %5.0517.16256.5050.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,343.311,942.0017.1 %5.0918.04885.173.6 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,730.961,952.0047.7 %5.0769.85480.4437.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,698.81362.0092.3 %5.0807.87195.2575.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,724.032,871.0062.8 %5.02,092.171,404.4632.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,511.614,059.02-61.6 %0.0617.59836.73-35.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,248.745,001.0020.0 %5.01,062.11593.1844.2 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,124.534,776.00-15.8 %0.01,058.01157.7085.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)20,430.5221,103.24-3.3 %0.01,781.35672.9562.2 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด72,140.7438,916.7046.1 %5.0286.57510.70-78.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,959.042,010.0049.2 %5.0990.50556.1343.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,018.311,581.0021.7 %5.063.6459.536.5 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,820.68712.0060.9 %5.043.4028.1235.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด4,172.711,043.0075.0 %5.01,093.1252.0095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,491.51792.0077.3 %5.0700.41250.4664.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,784.341.00100.0 %5.0845.90492.5441.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,579.3234,589.20-356.4 %0.02,852.401,718.7439.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,538.473,324.0040.0 %5.01,226.23921.5024.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,910.383,283.0066.9 %5.03,165.85758.5476.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,273.4715,760.22-151.2 %0.01,128.2274.1493.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,120.091,585.0086.9 %5.01,055.08582.0144.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,562.624,157.008.9 %4.01,093.12701.8535.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,862.114,212.0013.4 %5.0818.16260.7868.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,050.272,533.0049.8 %5.01,283.24853.2833.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,980.436,231.00-56.5 %0.0648.5374.7688.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,522.129,994.9926.1 %5.0490.05288.8041.1 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 67,625.3566,529.621.6 %0.51,163.44115.0090.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,881.084,451.00-54.5 %0.0386.58276.0128.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด644.58499.0022.6 %5.0238.96186.6721.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,413.3421,012.00-515.6 %0.0788.86851.44-7.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,092.972,724.0033.4 %5.0693.78335.1351.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,099.726,195.99-21.5 %0.01,167.46733.0937.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,692.803,196.0031.9 %5.01,188.20594.5150.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,693.694,174.1561.0 %5.0919.60477.1148.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)57,889.481.00100.0 %5.02,272.660.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 142,484.361.00100.0 %5.01,131.68322.0771.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,478.0218,740.00-29.4 %0.01,170.73747.0036.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,125.046,253.8271.7 %5.0941.08496.9947.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,846.1714,606.40-113.4 %0.0430.54286.0233.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,551.007,422.54-191.0 %0.0291.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด149,212.55105,800.0029.1 %5.01,567.26614.1160.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด144,873.5639,168.0073.0 %5.0876.94464.2247.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,923.121.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,267.1313,248.0045.4 %5.0905.301,337.50-47.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,211.81104.0099.5 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง199,493.2332,471.0083.7 %5.0916.67747.7818.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด76,723.32204.8399.7 %5.0760.18777.94-2.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,627.5228,792.00-199.1 %0.02,007.20895.1355.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,474.431,435.0058.7 %5.0750.82442.4841.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,402.271,147.0066.3 %5.0655.74268.6959.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด49,557.622,005.0096.0 %5.08,371.095,000.0040.3 %5.0
รวม 1,308,824 583,236 55.44 % 69,608 33,622 51.70 %