สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,057.081,066.0065.1 %5.0551.56116.9478.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,336.2453.0197.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,199.434,211.00-0.3 %0.0890.42174.2180.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,432.2223.1099.3 %5.0719.3088.6587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์13,670.1512,908.805.6 %2.52,468.841,290.3647.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,679.261,043.0081.6 %5.0293.8443.7785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,914.16659.0083.2 %5.0323.2970.7778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,421.371,161.0073.7 %5.0225.5769.3069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,688.58829.0082.3 %5.0200.8669.8365.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,600.12447.0090.3 %5.0387.3869.6282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,684.73516.0089.0 %5.0406.5368.5683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,065.86149.0096.3 %5.0421.1170.0883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,392.49607.0086.2 %5.0318.2476.6575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,637.46359.0092.3 %5.0377.0017.5995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,968.93522.0086.8 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,816.64343.0091.0 %5.0293.6876.7773.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,149.664,525.5436.7 %5.01,384.861,273.438.0 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,674.182,051.0056.1 %5.01,118.61534.4552.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,987.161,608.8759.6 %5.0833.47780.186.4 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,553.51735.0079.3 %5.0624.19666.88-6.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,812.772,525.0056.6 %5.01,289.851,668.33-29.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,878.824,686.39-149.4 %0.0455.6938.4491.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,419.822,601.6752.0 %5.01,498.93722.9551.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,445.083,200.0028.0 %5.01,107.46778.7029.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,505.1811,286.93-105.0 %0.01,289.85124.7290.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,809.781,829.4552.0 %5.0871.40234.9573.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,662.57252.0084.8 %5.061.360.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์4,051.161,373.0066.1 %5.0634.05118.9981.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,438.891,459.0057.6 %5.0643.24266.2258.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,146.262,647.0036.2 %5.0890.4460.9593.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,951.6655,630.41-1,784.7 %0.01,344.961,468.01-9.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,077.845,380.00-6.0 %0.01,251.74259.4579.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,857.773,493.009.5 %4.5890.4238.0095.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์7,146.2311,478.57-60.6 %0.01,403.95203.6585.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,051.813,566.9012.0 %5.0852.46458.0046.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,030.543,139.0022.1 %5.0871.43477.6145.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,187.92386.0992.6 %5.01,365.84545.6260.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,480.232,236.0059.2 %5.01,048.44728.5230.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,446.403,358.002.6 %1.0418.3512.7597.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,237.873,578.0089.5 %5.0844.61391.9353.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 103,168.8358,475.6943.3 %5.01,247.81946.9824.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,319.131,403.0057.7 %5.0491.08156.5468.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,244.592,557.8559.0 %5.0776.42385.8150.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,390.051,080.3068.1 %5.0624.22145.4076.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,362.555,548.2912.8 %5.01,350.24619.3554.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,939.853,326.0032.7 %5.01,213.72677.7544.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์9,462.267,789.3417.7 %5.01,765.18232.1586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151,458.2715,178.6270.5 %5.02,079.99757.6163.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 228,196.578,066.0071.4 %5.0982.12477.3751.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,716.2410,550.8880.4 %5.01,313.84554.2357.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์76,259.646,561.1591.4 %5.02,058.641,197.1741.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,970.269,429.7627.3 %5.0453.00304.9532.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,243.8116,000.0041.3 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,328.3422,478.0032.6 %5.0898.96709.1021.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง17,488.3017,865.79-2.2 %0.0880.40759.4813.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี52,278.1515,493.0070.4 %5.0823.16798.952.9 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,500.0224,133.92-37.9 %0.01,992.853,336.06-67.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,829.482,552.0033.4 %5.0776.34508.3634.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,268.891,926.0041.1 %5.0567.15407.4028.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์50,145.8514,338.7371.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 772,803 402,625 47.90 % 61,400 33,565 45.33 %