สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,964.78499.0083.2 %5.0588.7652.6791.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,074.845,580.0067.3 %5.0191.57208.44-8.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,388.05933.0072.5 %5.0797.94112.4685.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,555.59540.0084.8 %5.0504.050.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,733.567,250.0056.7 %5.02,452.33741.0369.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร6,217.011,077.0082.7 %5.0301.2287.6570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,557.301,010.0077.8 %5.0473.22140.2570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,314.93346.0092.0 %5.0317.1243.6186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,785.62487.0089.8 %5.0280.6775.5673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,671.33411.0088.8 %5.0153.1525.0183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,992.11494.0087.6 %5.0414.6076.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0415.9070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,673.62268.0092.7 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,694.68407.0089.0 %5.0191.2265.1066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,632.22269.0094.2 %5.0280.1576.6472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,030.26323.0092.0 %5.0420.0681.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,947.26217.0094.5 %5.0417.2758.1886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,724.46498.0089.5 %5.0319.2768.7678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,993.81240.0094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน4,012.47267.0093.3 %5.0251.3976.0069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,273.85200.0096.2 %5.0401.0815.6696.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,584.283,766.65-5.1 %0.0816.941,091.07-33.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,870.812,271.0053.4 %5.01,349.40731.3145.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,921.381,588.0059.5 %5.0797.94768.323.7 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,023.37553.0081.7 %5.0487.81636.83-30.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,823.612,054.0046.3 %5.0931.031,953.50-109.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,239.012,150.0033.6 %5.0556.17342.0038.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,325.513,727.0030.0 %5.01,577.621,454.467.8 %3.5
ส.ป.ก. สกลนคร4,606.742,929.0436.4 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,013.4110,558.06-50.5 %0.01,119.24284.4874.6 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร53,676.3349,336.018.1 %4.0565.42384.2532.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,410.0320,086.00-76.0 %0.04,177.248,048.60-92.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร7,192.051,850.0074.3 %5.0912.04264.1071.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร3,717.637,321.50-96.9 %0.076.1796.12-26.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,558.50494.0068.3 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,807.951,135.0070.2 %5.0822.8641.8494.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,555.591,202.0066.2 %5.0504.05300.2040.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,668.871,985.0045.9 %5.0874.001.9099.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,171.852,701.0056.2 %5.01,597.592,304.90-44.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,432.8976,218.00-1,302.9 %0.01,383.86893.2635.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,834.92532.0086.1 %5.0636.44278.3156.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,327.419,668.00-81.5 %0.01,026.86156.0984.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,359.0314,896.543.0 %1.52,806.203,534.60-26.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,110.461,800.0083.8 %5.0797.92463.6741.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,908.783,209.4717.9 %5.0969.08568.6341.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,346.347,650.00-76.0 %0.01,254.20227.4081.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,640.931,749.6169.0 %5.01,311.35574.7656.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,641.923,952.3214.9 %5.0556.8078.3685.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,989.715,458.2354.5 %5.0969.08648.9633.0 %5.0
รจจ.สกลนคร 82,694.71115,670.00-39.9 %0.01,296.67488.8062.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,020.90661.0078.1 %5.0569.75178.6068.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,077.552,445.3551.8 %5.0912.02678.1325.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,645.791,205.0088.7 %5.0702.86292.5258.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,384.983,437.6046.2 %5.01,156.98720.6837.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,465.603,529.1035.4 %5.01,273.341,010.9420.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,910.475,679.28-15.7 %0.01,108.4461.7594.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2349,933.596,160.8087.7 %5.02,405.221,097.0954.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 134,057.4212,936.0062.0 %5.01,542.59750.4151.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 252,102.0114,787.6871.6 %5.02,623.69956.0863.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3137,046.947,458.1994.6 %5.02,618.04237.6590.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,642.094,248.068.5 %4.0420.11281.6832.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร106,415.84101,404.004.7 %2.02,037.78916.1255.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร58,768.1918,959.0067.7 %5.0803.031,869.91-132.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,267.4618,544.00-21.5 %0.0843.673,660.94-333.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน150,915.0231,884.0178.9 %5.01,165.01861.9426.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,946.4718,449.76-85.5 %0.02,179.80874.1059.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,764.832,086.0044.6 %5.0912.04530.4441.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,147.78739.0076.5 %5.0702.86345.0150.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,580.6310,906.1776.1 %5.05,823.694,496.9822.8 %5.0
รวม 1,104,785 643,347 41.77 % 70,510 48,476 31.25 %