สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,914.56546.0081.3 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม337,103.5918,082.0094.6 %5.02,261.9399.8295.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,314.571,917.0042.2 %5.0306.25154.1149.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,608.381,579.0056.2 %5.0701.3133.9995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,640.966,250.7250.6 %5.02,013.41672.1366.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,982.57387.0094.5 %5.0219.3684.7361.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,284.93387.0091.0 %5.0285.1294.6066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,978.05440.0091.2 %5.0514.8792.5482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,596.29288.0093.7 %5.0294.686.3097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,654.38252.0094.6 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,477.22637.0085.8 %5.0399.13102.1774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,701.94440.0090.6 %5.0251.4668.2772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,727.51272.0094.2 %5.0351.7476.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,235.58371.0091.2 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,127.6225,686.99-153.6 %0.02,013.82648.7667.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,351.824,452.30-2.3 %0.01,024.58557.6545.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,983.031.00100.0 %5.0378.01152.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,001.891,677.5044.1 %5.0363.60152.0058.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,941.701,110.6062.2 %5.0487.18133.0072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,421.601,158.0073.8 %5.01,043.59544.2247.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,049.771,130.0077.6 %5.0584.06552.425.4 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,257.89725.0086.2 %5.0342.76123.5064.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,588.561,036.6686.3 %5.02,051.45631.9169.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,779.892,580.007.2 %3.5557.79330.2840.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,615.653,415.9239.2 %5.01,499.951,292.1913.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,920.901,417.0076.1 %5.0812.0834.8795.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,704.587,026.11-23.2 %0.0973.88510.9847.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม71,538.3975,835.40-6.0 %0.0190.90408.44-114.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,975.701,090.0072.6 %5.0872.45440.3249.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,602.70790.0069.6 %5.062.9724.7960.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,166.54111.0090.5 %5.049.9351.29-2.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,448.95566.0083.6 %5.0782.0052.1693.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,857.131,220.0068.4 %5.0568.20305.6646.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,324.722,413.0044.2 %5.0815.41406.6050.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม6,173.2333,688.39-445.7 %0.01,214.742,216.07-82.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,356.563,263.0025.1 %5.01,157.68247.0078.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,103.381,992.0051.5 %5.0674.65332.5050.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,605.099,486.0035.1 %5.01,975.38241.7887.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,258.321,833.0083.7 %5.0606.23477.3821.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,803.378,683.62-128.3 %0.0834.39645.3222.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,888.253,128.0036.0 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,911.441,235.4074.8 %5.0910.49287.1568.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,840.404,378.699.5 %4.5625.2544.6892.9 %5.0
สพ.นครพนม36,927.567,686.0079.2 %5.0681.81409.7639.9 %5.0
รจก.นครพนม 88,050.5564,806.6626.4 %5.01,427.521,179.9417.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,356.533,394.1536.6 %5.01,313.47118.3491.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,512.133,321.0026.4 %5.0910.49612.8832.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,413.231,218.0064.3 %5.0549.18271.9250.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,695.274,415.5822.5 %5.0986.28448.5054.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,602.082,021.0022.3 %5.01,195.36765.5236.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,928.454,889.65-24.5 %0.0623.03531.8614.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 137,096.2310,773.5471.0 %5.01,323.301,178.0011.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,960.3811,325.06-3.3 %0.01,500.30551.4263.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม34,956.209,395.1273.1 %5.0451.521,424.49-215.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,785.946,668.1277.6 %5.0356.1087.4075.5 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม43,968.4262,382.00-41.9 %0.01,168.00280.8476.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง28,268.8213,372.0052.7 %5.0890.97304.3265.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม94,317.1825,897.0072.5 %5.0741.56351.4852.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,325.4417,338.00-30.1 %0.01,756.362,084.97-18.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,397.662,295.0032.5 %5.0682.27290.4657.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,984.251,472.0063.1 %5.0549.1825.8995.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม34,132.3416,298.0352.3 %5.02,633.52588.7077.6 %5.0
รวม 1,103,498 501,947 54.51 % 52,691 25,508 51.59 %