สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร3,497.081,566.0055.2 %5.0477.10103.8778.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,548.029,205.2569.9 %5.084.6276.0010.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,170.539,987.33-753.2 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,085.701,499.0051.4 %5.0534.15133.0075.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,762.761,700.0054.8 %5.0724.3154.2392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,237.3019,197.165.1 %2.52,968.19422.7585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9837.6191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,939.11471.0088.0 %5.0226.2023.1689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,910.46409.0089.5 %5.0232.8334.1185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,127.41303.0092.7 %5.0333.7634.2489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,705.66264.0092.9 %5.0266.5040.7984.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร22,810.3744,851.79-96.6 %0.03,762.60578.3184.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,756.853,554.7025.3 %5.0933.441,052.68-12.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,876.11855.0070.3 %5.0458.0619.0095.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,331.11888.1879.5 %5.0952.503,040.00-219.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,995.941,599.0046.6 %5.0610.21286.0353.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,924.65873.0070.2 %5.0515.13582.56-13.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,858.182,204.0242.9 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,611.952,448.00-51.9 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,137.902,989.0041.8 %5.01,332.79142.5089.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,797.752,386.0050.3 %5.0933.48114.0087.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,605.692,890.9937.2 %5.01,028.56114.0088.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,891.86340.4088.2 %5.0591.17285.0051.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,228.901,256.0043.6 %5.024.602.8588.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,644.13637.0082.5 %5.0667.2358.3391.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,446.96240.4493.0 %5.0591.1985.5085.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,225.163,353.0020.6 %5.0857.42311.9563.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,286.6150,630.01-254.4 %0.01,370.851,712.34-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,294.712,817.0046.8 %5.01,218.70557.8354.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,197.091,802.0043.6 %5.0705.2776.0089.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร9,106.429,553.32-4.9 %0.02,017.40101.6695.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,062.811,435.0053.1 %5.0686.25456.0033.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,378.712,185.0050.1 %5.0952.47586.7438.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,902.892,460.0037.0 %5.0762.34263.7265.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,935.061,546.0060.7 %5.0971.49523.7246.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร5,281.783,409.4535.4 %5.0534.1269.3787.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,174.842,269.0093.2 %5.0664.17354.3546.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร44,246.4321,654.4351.1 %5.0798.77588.0026.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,166.041,209.0061.8 %5.0477.10190.0060.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร5,006.072,316.0053.7 %5.01,047.55699.1033.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,096.82695.0077.6 %5.0496.12206.6758.3 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,578.922,622.9326.7 %5.0838.41404.5551.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,034.681,122.2172.2 %5.0952.50270.9071.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,230.076,106.3640.3 %5.03,310.46380.4088.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,539.771,899.5083.5 %5.01,347.14171.0087.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร75,025.874,920.0093.4 %5.01,661.52393.9876.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,633.212,345.8375.6 %5.0226.6295.0958.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,440.2110,161.16-86.8 %0.0460.7860.5286.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร104,011.0619,849.0080.9 %5.0760.31285.3162.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,553.8413,205.2246.2 %5.0605.61835.92-38.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,150.3510,100.30-64.2 %0.01,651.771,900.00-15.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,717.321,842.0050.4 %5.0648.22412.6536.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,764.09753.0080.0 %5.0401.04166.6158.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,398.316,099.4975.0 %5.04,937.363,837.5522.3 %5.0
รวม 582,342 300,976 48.32 % 51,203 23,536 54.03 %